Reactie GroenLinks; Coalitieakkoord 2014-2018

GroenLinks had uiteraard de coalitie met PvdA en VVD graag voortgezet op basis van de goede samenwerking in de afgelopen periode en de vele overeenkomsten tussen ons programma en het coalitieakkoord. Bovendien met een ingewerkte en goed functionerende GroenLinks wethouder. We zijn daar teleurgesteld over.

” Samen werken aan Weststellingwerf”
Het is bekend dat GroenLinks al jaren pleit voor een heldere visie op de vraag:
“Wat voor een gemeente willen we zijn?” We waren dan ook verrast dat de VVD en PvdA geïnspireerd zijn door de visie en doelen van het (internationale) keurmerk Cittaslow*. De burgemeester zal het zich zeker nog herinneren dat GroenLinks, 5 jaar geleden bij de Algemene Beschouwingen in 2009, hiervoor een pleidooi heeft gehouden. Onze fractie vond toen al dat Cittaslow perfect past op onze gemeente en  we zeker ook zouden kunnen voldoen aan de criteria van het keurmerk. De burgemeester associeerde Cittaslow toen ook met sloom. Het is in tegendeel een slome bedoeling in een dergelijke gemeente en het betreft ook niet de gemeentelijke organisatie. GroenLinks is blij dat de coalitiepartners Cittaslow nu gaan omarmen. Wij zullen er voor waken dat het niet bij onderzoeken alleen blijft, maar ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Financieel kader
In de afgelopen coalitieperiode, waar GroenLinks deel van uitmaakte, zijn financiële ombuigingen in gang gezet en ook gerealiseerd. Wij delen de mening van de nieuwe coalitiepartijen dat het niet noodzakelijk is om op dit moment opnieuw structurele bezuinigingsmaatregelen te treffen. De politieke en financieel economische situatie is momenteel te onzeker om nu te besluiten dat extra bezuinigingen noodzakelijk zijn. We zijn wel verbaasd dat er nu al twee gaten in de begroting worden geschoten door de OZB verhoging terug te draaien en een toeristisch investeringsfonds in het leven te roepen. GroenLinks vraagt zich af hoe de coalitie dit gat in de begroting wil compenseren. En hoe verhoudt zich dit tot het verbeteren van de schuldpositie van de gemeente? Bij punt 5 staat: ”De programmabegroting dient transparant inzicht te geven in de budgetten en bestedingen van het sociaal domein (werk en inkomen, ondersteuning en begeleiding en jeugdzorg).” GroenLinks vindt dat die transparantie dient te gelden voor alle programma’s van de begroting. N.a.v. punt 7: Het herijken van het subsidiebeleid om te kunnen sturen op resultaten. Wil de coalitie dat werkelijk voor alle subsidies? Maak het niet te moeilijk voor de kleine verenigingen die voornamelijk draaien op vrijwilligers.

Sociaal domein
We steunen uiteraard het beleid sociaal domein,dat in de vorige raadsperiode in gang is gezet, waaronder het visiedocument voor de drie decentralisaties Jeugdwet, Participatiewet en AWBZ in WMO. De genoemde uitgangspunten in het coalitieakkoord komen overeen met hetgeen GroenLinks in haar verkiezingsprogramma uitgebreid beschreven heeft. We verbazen ons wel over het feit dat er beleid geformuleerd dient te worden voor vrijwilligers en mantelzorgers, terwijl de raad in december 2013 de visienota Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Samen Doen heeft vastgesteld.

Economie, platteland, dorpenbeleid, toerisme
GroenLinks vindt het belangrijk dat er een goede mix is tussen inzetten op een betaalde baan en het in stand houden van sociale voorzieningen. Op één punt  willen we nader ingaan. Coalitiepartijen willen dat de gemeente samen met de ondernemers een gezamenlijk toekomstbeeld voor de winkelgebieden (detailhandelsvisie) gaat ontwikkelen. De burgemeester verwijst naar het MKB REVA rapport. De aanbevelingen daarin, gaan ons inziens  meer over de fysieke infrastructuur en de parels in het winkelcentrum, dan een visie op de detailhandel. Ook hier gaat het om een mix en het prettig kunnen verblijven in een wat ons betreft groener winkelcentrum.

4 punten die  GroenLinks mist in het coalitieakkoord:

1 De coalitiepartijen willen een sociale, zuinige en duurzame samenleving in stand houden. Ik herken deze woorden. Dit zijn de pijlers van het vorige akkoord. Het verbaast ons daarom dat ambities als energiebesparing, klimaatmaatregelen en duurzame energieopwekking helemaal niet genoemd worden in het akkoord. Dit schept ook kansen voor banen. Bovendien past duurzaamheid naadloos in Cittaslow.

2 GroenLinks wil armoede voorkomen en namen daarom het initiatief om een goed armoedebeleid op te laten stellen. We missen dit aandachtspunt in het akkoord. Wel wordt armoedebeleid als aparte portefeuille voor de wethouder genoemd.

3 Zelfredzaamheid in wijken en dorpen is gebaat bij versterking van het sociaal vermogen, door onder andere de gemeente, staat in het akkoord te lezen. GroenLinks deelt deze opvatting en is er voorstander van dat het dorpenfonds ook ten goede komt aan de wijken in Wolvega. Mede daarom pleiten we al jaren voor een wijkencoördinator in Wolvega.

4 Voor GroenLinks is betrokkenheid van burgers een belangrijk uitgangspunt voor de komende periode. Dit betekent ook een veranderende rol voor de gemeentelijke organisatie. We missen een voorstel over hoe er een vervolg wordt gegeven aan burgerparticipatie en het traject in relatie tot de leefbaarheid op het platteland zoals door de raad besloten is op 24 juni 2013.

Tot slot
In het raadsbesluit wordt gevraagd het coalitieakkoord vast te stellen. Dat is al gebeurd door de coalitiepartners. Wij maken daar geen deel van uit. Wij nemen het akkoord dan ook graag voor kennisgeving aan. In het coalitieakkoord wordt van het College daadkracht, realisme, verbindend vermogen, maar bovenal creativiteit gevraagd. Dat is heel wat gevraagd. Ondanks dat wij niet deelnemen aan dit college, wensen wij hen daar veel succes bij en zullen hen positief kritisch daarop aanspreken.

*In een Cittaslow gemeente kunnen inwoners en bezoekers op een plezierige, gastvrije manier en in een menselijk tempo genieten van de natuur,streekproducten, de rust, de stilte en de ruimte. De oorsprong van Cittaslow ligt in Orvieto (Italië). Het was een reactie, in tijden van toenemende verstedelijking en industriële groei, dat het voor authentieke gebieden belangrijk is de lokale identiteit te bewaken, te versterken en verder uit te dragen.