Plan GroenLinks Culturele Broedplaats Wolvega opnieuw uit de kast

Tijdens de Algemene Beschouwingen 2011 heeft GroenLinks het idee voor een Culturele Broedplaats gelanceerd. Vervolgens hebben de VVD, PvdA en lijst Bron dit idee omarmd. Gezamenlijk hebben we toen gebrainstormd over een verzamelgebouw voor kunst en cultuur in combinatie met commerciële diensten, waarbij nieuwe initiatieven en activiteiten kunnen ontstaan door ontmoeting en verbinding tussen mensen. Vervolgens heeft GroenLinks in mei 2012 een motie ingediend met de opdracht aan het college om een behoeftepeiling te doen onder de bevolking van Wolvega en verschillende belangorganisaties. Deze motie werd aangenomen en de behoeftepeiling werd na het zomerreces in 2012 uitgevoerd. Uiteindelijk bleef de Bibliotheek en Timpaan Welzijn over om met dit idee verder te gaan en is het oorspronkelijke plan helaas niet uitgevoerd. Tot onze verrassing wil de VVD het plan voor een Cultureel Broedplaats nieuw leven in blazen onder een nieuwe naam Buurthuus Wolvega. Een motie werd door de gehele raad aangenomen om het college op te dragen met een voorstel te komen, middels een startnotitie en hier nadrukkelijk ook de behoeftepeiling uit 2012 bij te betrekken. Het Buurthuus Wolvega wordt nu toegevoegd aan de projecten uit de Investeringskalender 2017-2027. Met de investeringskalender wil het college ambitie tonen voor de komende 10 jaren, nu  er financieel ook weer meer ruimte is om te investeren. Zeven projecten ter verbetering van economie, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Hierbij een korte weergave van de projecten en het standpunt van GroenLinks.

1. Overal snel internet in onze gemeente. Een glasvezelnetwerk in het buitengebied is belangrijk voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

2. Het fietspad langs de Linde wordt verbeterd. We vinden het wel erg jammer van de karakteristieke uitstraling dat het schelpenpad wordt vervangen door een veel breder betonnen fietspad. Des te belangrijker dat het maaien van de bermen minimaal is in het belang van de biodiversiteit, maar ook voor de beleving van de fietsers.

3. Trots Noordwolde werkt hard aan haar toekomst. Het College werkt ook aan een kwaliteitsimpuls voor het Spokeplasgebied. Heel belangrijk vindt GroenLinks dat er een duurzame oplossing komt voor het beheer van de Kiosk bij de Spokeplas. Als die open is en goed loopt, dan heeft dat een enorme meerwaarde om te recreëren bij de Spokeplas. Wij denken b.v. aan de mogelijkheid de kiosk te beheren in combinatie met een andere functie of in samenwerking met mensen met een beperking, zoals bewoners van Talant.

4. Voor het winkelgebied Wolvega zijn de voorstellen qua intentie goed, maar nog erg globaal. Er zijn nog vele vragen te beantwoorden, zoals ook geschetst wordt in de investeringskalender. Het voorstel van GroenLinks (december 2016) om mee te doen met een pilot Locoo-Initiatief lijkt ons nog steeds een heel goed hulpmiddel.

5. Rottige Meente cultuur en natuur hand in hand. Een heel belangrijk gebied. Jammer dat aansluiting op de Weerribben voorlopig uit het zicht is. Sommige wandel- en fietspaden hebben inderdaad onderhoud nodig. Er wordt gedacht aan een bezoekerscentrum. Er is nu al een centrum dat veel beter benut zou kunnen worden. Het college vindt dat de Rottige Meente nog zoveel ontwikkelkansen biedt. GroenLinks roept (net als 10 jaar geleden) op daarbij wel te denken aan de kleinschaligheid en behoud van rust en ruimte.

6. De oude rijksweg door de Blesse krijgt een landelijk dorpskarakter met veel groen. Het wordt een dure ingreep. GroenLinks stelt de vraag hoe reëel is een dorpachtige invulling in een dorp zonder voorzieningen?  Er is nog een school, een snackbar, een café en een rijdende winkel.Het College schrijft dat er actief wordt meegedacht door de bewoners en Plaatselijk Belang. Er zijn al eerder plannen in samenspraak met de bewoners gemaakt die op de plank zijn blijven liggen. Heel belangrijk vindt GroenLinks de inbreng van de bewoners en Plaatselijk Belang aan de voorkant van de uitwerking van ideeën hoe de weg verbeterd en veilig kan worden.

7. Fietstunnel onder het spoor bij de Lycklamaweg. Dit project heeft voor GroenLinks een hogere prioriteit dan de verbetering van de weg in de Blesse. Al jaren pleit GroenLinks voor een 30 kilometerzone op de Lycklamaweg. Het gaat ons niet alleen om een veilige onderdoorgang van het spoor voor fietsers, maar ook om een veilige fietsroute er naar toe. GroenLinks vraagt het college bij de planvorming ook bewoners en de beide scholen in een vroeg stadium te betrekken.