GroenLinks wil Energiefonds Weststellingwerf

Onze gemeente is goed op weg om de klimaatdoelstellingen van het gemeentelijk Klimaatbeleidsplan tot 2020 te halen. Weststellingwerf heeft zich aangesloten bij de pilot Regionale Energietransitie Fryslân met als nieuwe stip op de horizon in 2050 energieneutraal te zijn. Om hieraan een bijdrage te leveren stelt GroenLinks voor om van de gemeentelijke huuropbrengst van de Zonneparken Wolvega en Noordwolde een energiefonds Weststellingwerf op te richten. Het fonds is bedoeld voor dorpen en wijken waar initiatieven zijn om meer energie te besparen en duurzame energie op te wekken. We denken aan huurwoningen, kleine zelfstandigen en maatschappelijke voorzieningen waarvoor een bijdrage uit het fonds als subsidie of revolverend (in de vorm van een lening) de  investering voor de toekomst ondersteund. Wij dienden hierover een motie in bij de Kadernota 2018-2021. Na het debat over de motie besloot de fractie ook deze motie aan te houden nadat de raad eerst voorlichting krijgt in een werkvergadering over de pilot Regionale Energietransitie Fryslân.

In maart 2016 stemde GroenLinks in met het voorstel voor de zonneparken in Wolvega en Noordwolde. Een mooie en nuttige oplossing voor een braakliggend industrieterrein in Wolvega aan de noordzijde van de Om den Noort, direct grenzend aan het industrieterrein Schipsloot. De tweede locatie bevindt zich in Noordwolde, aan de oostzijde van de ren-/ijsbaan, direct aansluitend op het volkstuinencomplex. Beide gronden zijn eigendom van de gemeente. Zorgvuldig gebruik van grond is voor GroenLinks een belangrijke voorwaarde. Het gaat in Wolvega om een gepland bedrijventerrein. GroenLinks is geen voorstander om een dergelijk project op landbouwgrond in het buitengebied te steunen.

Zonneparken in Weststellingwerf  zijn volgens GroenLinks een goede stap in de verduurzaming van de gemeente en het halen van de doelstellingen. Deze grondgebonden zonneprojecten zijn noodzakelijk om een grote stap voorwaarts te zetten naar de beoogde doelstelling van 20% duurzame energieopwekking in 2020 van ons klimaatbeleidsplan. Uiteraard kunnen er in Weststellingwerf nog veel meer zonnepanelen op daken van particulieren en bedrijven maar dat is geen verantwoordelijkheid van de gemeente. Zij kan dit wel stimuleren en een  energiefonds zou dit daadwerkelijk kunnen ondersteunen voor mensen die anders daar geen financiële mogelijkheid voor hebben. De gemeente heeft ook als doel om zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen te realiseren.