GroenLinks wil Klimaatactieplan

In de zogenoemde begrotingsraad stond de najaarsnota en de begroting op de agenda. Bij de behandeling van de najaarsnota 2015 heeft de fractie zich kritisch uitgelaten over de vertraging van twee projecten met rijksgeld, bestemd voor kinderen en jongeren. Voor het  project “Zuid-Oost Friesland in Beweging” is een groot deel van de gelden nog niet besteed. Gelukkig kunnen deze gelden voor het nieuwe project Buurtsportwerk komend jaar nog worden ingezet. GroenLinks heeft gevraagd om een evaluatie van dit project. Het andere project “Actieplan jongeren op gezond gewicht” heeft ook vertraging opgelopen. Het gaat in dit project ook om de medewerking van de scholen die daarbij een belangrijke rol vervullen.

Voor het eerst in de begroting 2016-2019 is een paragraaf Sociaal Domein  opgenomen. Daaruit blijkt dat er nog veel inzicht ontbreekt over de geleverde prestaties en de toereikendheid van de uitvoeringsbudgetten. Dat baart ons zorgen. Ook de vraag of er toch niet volwassenen tussen wal en schip raken door het gewijzigde beleid. Het accent van het armoedebeleid ligt nu op het bevorderen van participatie van kinderen in de samenleving aan culturele, sportieve en maatschappelijke activiteiten. Dat is goed maar de vraag van volwassenen naar voedsel en kleding neemt gelijkertijd toe als je kijkt naar de cijfers van voedselbank en kledingbank. GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat er ook goede samenwerking is tussen de verschillende instanties en de gemeente om armoedeval te voorkomen. Het dorpenfonds wil GroenLinks ook beschikbaar stellen voor de wijken in Wolvega. We pleiten ook om een verhoging van de subsidie voor de onderhoudsbehoefte van de dorpshuizen volgens het  plan van de  Stichting Harten Tien. De ambities van het college op het gebied van klimaatbeleid  zijn in de ogen van GroenLinks matig. Met het oog op de steeds verdere verduurzaming van Nederland, waarbij het rijk -middels de rechter- is aangesproken om stevigere ambities te gaan realiseren,kan en moet Weststellingwerf haar verantwoordelijkheid nemen. Een mooie start is het mogelijk maken van zonne-energie parken in de gemeente. Daarnaast wordt er gekeken naar de openbare verlichting. Bij de evaluatie van het klimaatbeleidsplan 2010-2020, wil GroenLinks een actieplan voor  een vervolg tot 2020, waarbij ook de nodige aandacht voor het informeren en stimuleren van de burgers.