GroenLinks wil actieve inzet op klimaatbeleid!

Bij de behandeling van de Kadernota 2016-2019 heeft de fractie een motie ingediend met het verzoek om het Klimaatbeleidsplan 2010-2020 te evalueren. Deze motie werd toen aangenomen. In de raad van 11 januari is deze tussenevaluatie over de stand van zaken Klimaatbeleid van de afgelopen 5 jaren besproken.

GroenLinks is van mening dat we de komende 5 jaar een actief klimaatbeleid dienen te voeren. De noodzaak is hoog gezien het bereikte klimaatakkoord in Parijs en de intensivering van de uitvoering van het Nationale Energieakkoord. Er liggen zoveel kansen en mogelijkheden om hier vorm aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan voorlichting geven bij aanvraag bouwvergunning over de subsidiemogelijkheid die er nu is voor burgers en ondernemers bij de aanschaf van  zonneboilers voor warm water, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Ook een speerpunt voor het komende jaar zou kunnen zijn het verduurzamen van de sportaccommodaties. Vergelijkbaar met de verduurzaming van de dorpshuizen, onder meer met behulp van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie. In een motie (pdf) verzochten we het college om nu eerst inzichtelijk  te maken -op korte termijn- welke consequenties het Klimaatakkoord van Parijs en de intensivering van het Nationaal Energieakkoord hebben op het huidige klimaatbeleidsplan.

Ook  verzoeken we het college de klimaatverklaring van het Klimaatverbond alsnog te ondertekenen. De ondertekening van deze klimaatverklaring  is een oproep voor een daadkrachtig, lokaal, nationaal en mondiaal klimaatbeleid en deze ondertekening geeft ook een positief signaal als voorbeeldfunctie  aan onze inwoners en bedrijven.

PvdA, Weststellingwerf Natuurlijk, VVA en Lijst Westenberg steunden de motie. Tijdens de discussie over de motie trok het CDA zich terug waardoor er geen meerderheid meer was. De fractie besloot de motie niet in stemming te brengen maar aan te houden en zal deze in aangepaste vorm later opnieuw ingediend worden.