GroenLinks voor zonneparken!

Zonneparken in Weststellingwerf  zijn volgens GroenLinks een goede stap in de verduurzaming van de gemeente en het halen van de doelstellingen van ons klimaatbeleidsplan. Deze grondgebonden zonneprojecten zijn noodzakelijk om een grote stap voorwaarts te zetten naar de beoogde doelstelling van 20% duurzame energieopwekking in 2020. Een mooie en nuttige oplossing voor een braakliggend industrieterrein in Wolvega aan de noordzijde van de Om den Noort, direct grenzend aan het industrieterrein Schipsloot. De tweede locatie bevindt zich in Noordwolde, aan de oostzijde van de ren-/ijsbaan, direct aansluitend op het volkstuinencomplex.

Zorgvuldig gebruik van grond is voor GroenLinks een belangrijke voorwaarde. Het gaat in Wolvega om een gepland bedrijventerrein. GroenLinks is geen voorstander om een dergelijk project op landbouwgrond in het buitengebied te faciliteren. Het gaat hier om minimale onttrekking van landbouwgrond ten opzichte van het totaal arsenaal. De fractie kan zich vinden in de reactienota van het college op de ingediende zienswijzen. Op een aantal punten is een aanpassing  aangebracht naar aanleiding van de zienswijzen van omwonenden uit Noordwolde. Dit is een eerste stap, nu op naar de daadwerkelijke plaatsing. Uiteindelijk is de markt aan zet, maar het is belangrijk dat de gemeente de mogelijkheden blijft stimuleren en ervoor zorgt dat omwonenden mee kunnen profiteren.  Op 1 hectare kunnen ongeveer 3.000 zonnepanelen worden geplaatst, die genoeg stroom opleveren voor 250 tot 300 huishoudens; De technische ontwikkelingen in zonne-energie zijn dermate verbeterd zijn dat de terugverdientijd rond de 5 a 6 jaar ligt.