GroenLinks voor verkenning “Poort van Friesland”

De gehele raadsvergadering stond in het teken van het Rapport: “ Visie op de Toekomst van Weststellingwerf “ met daarin een beschrijving van 5 verschillende scenario’s. Dit agendapunt is voorbereid door de fractie door de voor- en nadelen per scenario vanuit onze GroenLinks visie te beschouwen. Tijdens een werkvergadering met de raad hebben alle raadsleden individueel (in gemengde groepjes) commentaar gegeven (via flapovers) op de scenario’s over:
-voordelen/ kansen,
-nadelen/ risico’s,
-vragen/feiten/informatie
-alternatieven binnen het scenario
-gevoel/ emotie in één woord
Vervolgens hebben we een standpunt  binnen  de steunfractievergadering ingenomen, waarvoor ook alle leden waren uitgenodigd..

We vinden de beschrijving van de identiteit en de uitdagingen zoals in het rapport beschreven, heel herkenbaar. Weststellingwerf is inderdaad nogal gefocust op het benoemen van de verschillen in plaats van wat ons bindt. Daar ligt volgens ons de kracht: op verbinden.

Over de identiteit een aantal kanttekeningen:
Maar een deel van de bevolking is gericht op Steenwijkerland en veel mensen gaan juist ook naar Heerenveen waar de Tjonger helemaal niet te diep voor is. Ook de taal ervaren wij niet als zo’n belangrijk item als geschetst wordt in het rapport. Als onze bestuurlijke identiteit de belangrijkste is, zou je juist verwachten dat we meer eigen kleur zouden geven aan beleid etc.

Dan onze reactie op de uitdagingen voor Weststellingwerf.
Een aantal punten vragen om een verdere uitwerking. Het inspireert ons daar iets mee te doen en er kan dan ambitieuzer gehandeld worden. Wat gaat het college doen met deze geschetste uitdagingen?

We zien kansen om deze en de komende raadsperiode ook daadwerkelijk met de uitdagingen aan de slag te gaan. Zoals recreatie en toerisme met kracht versterken en de economische kansen met Heerenveen daadwerkelijk benutten. Inspelen op de vergrijzing en ontgroening en nog beter aansluiten op de zelfredzaamheid van inwoners die daar toe in staat zijn. Om een werkelijke keuze te maken is eigenlijk een uitgebreidere visie nodig waarbij ook een sterkte en zwakte analyse, zoals Ooststellingwerf heeft gedaan.

De noodzaak om Noordwolde te blijven versterken in de aanloop naar 2025 is in elk scenario gewenst. GroenLinks heeft wel een voorkeur vanuit de blik wat ons bindt, dan de verschillen benadrukken. Welk scenario valt voor ons het eerste af?

Scenario 1 Zelfstandig, maar niet alleen. Een ambtelijke fusie, dat wil zeggen ambtenaren bij elkaar, maar bestuurlijk zelfstandig. De kwetsbaarheid van een kleine gemeente is groot. Een ambtelijke fusie vinden wij niet wenselijk. In de raad van mei 2015 heeft de fractie zich hierover al uitgesproken. Bij dit scenario wordt ook wel aan een netwerkorganisatie gedacht. We denken dat Weststellingwerf onvoldoende kracht heeft en ook niet de bestuurlijke cultuur om te verbinden zoals een succesvolle netwerkorganisatie betaamt.

Scenario 5 Saksenland Nadeel bij dit scenario is de provincie Friesland gedeeltelijk los laten, waar al veel samenwerking mee is. Denk aan Gemeenschappelijke Regelingen maar ook aan de oriëntatie van de agrariërs, maatschappelijke organisaties en de kunstensector op Friesland. Ook voor het beheersgebied van de waterschappen is het niet wenselijk en niet logisch, gezien de afwatering van onze gemeente, om ons van Friesland te scheiden.

Scenario 3 De som der delen versterken door te verdelen. De gemeente Weststellingwerf kijkt over haar schaduw heen en heft zichzelf op. Een gedurfd scenario. Vanuit de geografie en de verschillende richtingen die de inwoners gaan voor boodschappen, uitgaan etc. is dit scenario goed voor te stellen en dat het kan. Maar het is volgens ons niet wenselijk gezien vanuit de rijke cultuurhistorie van de Stellingwerven. Vanuit dat gezichtspunt hef je de gemeente niet op.

Scenario 4 De logica van de Stellingwerven GroenLinks wil graag met Ooststellingwerf verder. Dat is inderdaad een logische stap. Vanwege de historie, de cultuur en de taal. We kunnen elkaar daarin versterken. Er ontstaat een goede balans tussen het aantal inwoners en de beschikbare oppervlakte. Het totaal aantal inwoners is dan wel de ondergrens van de huidige norm om een zelfstandige gemeente voor de toekomst te zijn, met voldoende professionaliteit en daadkracht.

De beste optie voor GroenLinks om verder te verkennen is Scenario 2 Poort van Friesland. Een fusie met Ooststellingwerf en Heerenveen. De identiteit van de Stellingwerven en de positieve punten die wij genoemd hebben bij  scenario 4 kunnen bij scenario 2 De Poort van Friesland versterkt worden. Alleen een fusie tussen de Stellingwerven is minder uitdagend. Heerenveen is meer een stedelijk gebied. Positief in Heerenveen is de werkgelegenheid, de Sportstad, de kunst, de cultuur en de prachtige musea Domela Nieuwenhuis en Belvedère. De Stellingwerven kunnen haar eigen identiteit behouden. En veel gemeentelijke taken kunnen kleinschalig georganiseerd worden dicht bij de inwoners. Met een stedelijk gebied erbij, gebeurt er ook iets ambitieus. Een brug slaan naar Heerenveen valt volgens ons reuze mee. Maar de financiële positie van Heerenveen kan een belemmering zijn. Daarover hebben we nog de nodige vragen.

Middels een amendement heeft de meerderheid van de raad zich uitgesproken voor het verder verkennen van scenario 2 De Poort van Friesland.