GroenLinks voor fusie Comperio en Primo

De voorwaarden van de raad om goedkeuring te kunnen geven aan de voorgenomen fusie tussen de Stichtingen openbaaronderwijs Comperio (West- en Ooststellingwerf) en Primo (Opsterland) zijn verwoord in een zienswijze die ook door GroenLinks ondertekend is. De wijze waarop deze voorwaarden nu geborgd zijn in de Statuten, is voor de fractie van GroenLinks voldoende.

Bij de beraadslagen in november 2015 hebben wij onze twijfels geuit of een fusie (het betreft 50 scholen en 4300 leerlingen) het juiste antwoord is op de reden van deze fusie, namelijk de voorspelde demografische krimp waardoor een terugloop van het aantal leerlingen te verwachten valt. Ook de schaalgrootte is een aandachtspunt voor GroenLinks. De nieuwe organisatie wordt grootschalig en het bestuur komt nog meer op afstand van ouders en leerkrachten te staan. Maar het voordeel van de fusie tussen Comperio en Primo is dat er een organisatie ontstaat die toekan met een kleinere staf, waardoor overheadkosten beperkt blijven en meer middelen beschikbaar zijn voor het geven van goed onderwijs. Kwaliteit van het onderwijs staat voor GroenLinks voorop.

GroenLinks hecht ook veel waarde aan het feit dat de fusie onderschreven wordt door de schooldirecties, de schoolteams  en de Medezeggenschapsraden. Alles afwegend gaan wij akkoord met de voorgenomen fusie en wensen het bestuur en de Raad van Toezicht veel wijsheid en succes.