GroenLinks in de raad van 12 mei

De raadsvergadering van 12 mei jongstleden stond in het teken van het jaarverslag en jaarrekening 2013. GroenLinks is positief over het positieve saldo behaald in 2013. Maar er is geen reden om te juichen. Sterker nog, de komende jaren komen er veel (nieuwe) verantwoordelijkheden bij de gemeente te liggen. Denk aan de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen, kortweg de 3D’s. Verantwoordelijkheden die financiële gevolgen hebben. Financiële gevolgen die nu nog niet bekend zijn. Daarnaast zijn er taken die overgeheveld worden naar andere organisaties zoals het groot onderhoud van de schoolgebouwen. Volgens GroenLinks twee belangrijke aandachtspunten.

De 3 D’s waarvan duidelijk is dat er meer gedaan moet worden met gelijk blijvende of misschien minder financiële middelen. GroenLinks vindt het belangrijk dat de burger centraal staat bij de 3 D’s . Zij mogen niet de dupe worden. GroenLinks roept op hier scherp op te gaan letten.

Bij de overheveling van het grote onderhoud van de schoolgebouwen naar de schoolbesturen wordt gekeken naar de staat van het gebouwen en de hoogte van de financiële middelen voor het grote onderhoud. Het grote onderhoud dat onder druk staat zo valt op te maken uit de jaarrekening. GroenLinks is benieuwd naar de financiële gevolgen van de onder druk staande grote onderhoud van de schoolgebouwen.

Tot slot vindt GroenLinks dat er te weinig gebeurt op het gebied van duurzaamheid, zo blijkt uit de jaarrekening en het jaarverslag. Een gemiste kans!