GroenLinks tegen bouw varkenstal!

GroenLinks heeft bedenkingen bij de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe varkensstal aan de Pieter Stuyvesantweg. GroenLinks -ook landelijk- is principieel geen voorstander van uitbreiding binnen de intensieve veehouderij om reden van dierenwelzijn, milieu en gezondheid van mensen.

GroenLinks heeft dit ook aangegeven bij de ontwikkeling van de ontwerp nota van uitgangspunten agrarisch, onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Daarin staat dat er geen mogelijkheden zijn voor nieuwe intensieve bedrijven. Daar is GroenLinks het mee eens, maar er zijn voor bestaande intensieve bedrijven –onder voorwaarden- wel mogelijkheden voor ontwikkeling.

In het raadsvoorstel wordt duidelijk dat de ruimtelijke onderbouwing voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en er geen nieuw ruimtebeslag wordt ingenomen. Dat is een pluspunt. Wel wordt de helft aan grondoppervlakte voor de nieuwe stal verhard.

In de ruimtelijke onderbouwing opgesteld door adviseurs van de aanvrager kunnen we lezen op pag 12 dat uitbreiding van de stalruimte niet noodzakelijk is i.v.m. wettelijke eisen op het gebied van dierenwelzijn. In de revisievergunning wet milieubeheer die is afgegeven door het college in 2010 kunnen we lezen dat de gevraagde veranderingen betrekking hebben op een uitbreiding van het aantal te houden dieren. In de nieuwe beoogde stal kommen er 1.080 mestvarkens bij op het bedrijf. Deze uitbreiding is voor GroenLinks een principiële reden om bedenkingen te hebben bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe stal en stemmen dan ook tegen dit voorstel.