GroenLinks tegen bouw megastal

Op de raadsvergadering van 2 maart stonden onder andere deze twee onderwerpen op de agenda. Twee voorstellen voor uitbreiding van een melkveehouderij met het onderlinge verschil van de grootte van de uitbreiding. Een uitbreiding past net binnen het toelaatbare van GroenLinks voor uitbreidingen en de andere er ruim boven. Reden voor GroenLinks om met de kleiner uitbreiding, die uitkomt onder de 250 stuks melkvee (exclusief jongvee) en een bouwvlak van 2,2 hectare betreft. Omdat de 2,2 hectare niet enkel bestaat uit bebouwing maar voor een gedeelte uit erfbeplanting en dergelijke, heeft GroenLinks in kunnen stemmen met dit voorstel. Het tweede voorstel ligt ruim boven deze waarden en is voor GroenLinks onacceptabel. Het is te groot, past niet in het landschap en GroenLinks ziet veel meer kansen in de kleinschalige veehouderij op biologische wijze. Hierbij wordt meer ingezet op een arbeidsintensieve vorm van de sector waar meer biodiversiteit een uitgangspunt is. Tevens zijn de onderzoeken duidelijk; de prijzen voor biologische melk liggen een stuk hoger, waardoor de verdiensten voor de melkveehouder een stuk beter zijn. Het is jammer om te zien dat de keuze voor intensivering of de biologische variant vaak niet aan de orde is bij de melkveehouders, de tendens is dat juist intensivering meer gestimuleerd wordt.

Een inmiddels al lang spelende kwestie zijn de overlast gevende bomen in Oldeholtpade. Een hele straat geeft al jaren aan overlast en gezondheidsproblemen te ondervinden van de uitheemse bomensoort die in hun straat zijn geplant door de gemeente. Ondanks de constructieve houding van de bewoners en de gemeente is er na jaren nog geen oplossing voor het probleem. De bewoners willen dat de bomen gekapt worden en de gemeente neemt de klachten wel serieus, maar gaat niet zomaar over tot het kappen van worden. Het voorstel van het college om de bomen te laten staan heeft het niet gehaald, maar de raad heeft ook niet ingezet op het kappen van de bomen. Het vervolg is nu dat de raad het college de opdracht heeft gegeven om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gezondheidsklachten van de bomensoort voor mensen. In afwachting van dit onderzoek zal GroenLinks een definitief standpunt innemen.