Reactie GroenLinks op Jaarrekening 2016

GroenLinks onderschrijft de speerpunten voor het gevoerde beleid in 2016. Dit waren:

  1. Verbeteren schuldpositie (schuldratio is nu 78%) , versterken weerstandsvermogen (hoogte van de reserve voldoende)
  2. Stabiele lastendruk voor inwoners en ondernemers
  3. Een goed functionerend sociaal domein
  4. Financiële ruimte om te investeren.

In het onderzoek ’’MKB vriendelijkste gemeente’’  staat Weststellingwerf in Friesland op plaats 23. Heel goed dat het college deze uitslag samen met de ondernemers gaat onderzoeken. GroenLinks wil hier graag van op de hoogte blijven. Ondernemers zijn een belangrijke motor in onze samenleving.

De gemeente is samen met de schoolbesturen verantwoordelijk voor passend onderwijs. Dan bevreemd het ons dat de gemeente nog steeds geen cijfers beschikbaar heeft hoeveel leerlingen hiervan gebruik hebben gemaakt in 2016. De wethouder zegt ons toe dat hij hierover in gesprek gaat met de schoolbesturen.

Er zijn 107 statushouders gehuisvest in 2016 in onze gemeente. Ondersteuning door Timpaan aan de vrijwilligers die begeleiding geven zou een jaar langer dienen te gebeuren. Veel statushouders zijn laagopgeleid en niet gealfabetiseerd, schrijft het college in het jaarverslag, dit is een van de redenen dat begeleiding veelal langer nodig is dan een jaar.

Stichting Leergeld heeft aan 284 kinderen vergoedingen verstrekt om mee te kunnen doen aan maatschappelijke, sportieve of culturele activiteiten. GroenLinks vindt aandacht voor kinderen in het kader van armoedebeleid heel belangrijk en hoopt dat in 2017 nog meer kinderen bereikt worden die deze voorzieningen nodig hebben.

Over de inhoudelijke en financiële verantwoording 2016 geeft GroenLinks een compliment voor de duidelijke en heldere beschrijving daarvan.
De rechtmatigheidsverklaring van de account is een oordeel met beperking op het sociaal domein, vanwege onvolledigheid van de gegevens over het sociaal domein. Daarbij is de gemeente afhankelijk van zorgaanbieders die hun facturen en gegevens niet op tijd op orde hebben. Dit vinden we zeer zorgelijk en willen dan ook dat de wethouder hierover met de zorgaanbieders in gesprek gaat om verbetering voor de komende jaren.