GroenLinks pleit voor een bomenstructuurplan

Het standpunt van GroenLinks is dat wij zuinig willen zijn op bomen en monumentale bomen extra willen beschermen. Omdat het prettiger wonen is in een groene straat en omdat bomen een  ecologische meerwaarde hebben. Als er toch gekapt wordt, dient herplant plaats te vinden.

GGD Fryslan heeft een milieugezondheidskundig rapport gepresenteerd op grond van de vraagstelling of het aannemelijk is dat de uitheemse Elzen aan de Grote Kamp gezondheidsklachten van de neus en luchtwegen veroorzaken bij omwonenden. De GGD concludeert met betrekking tot de vraagstelling dat het aannemelijk is dat seizoensgebonden allergische klachten in de periode december – februari bij bewoners aan de Grote Kamp veroorzaakt worden door pollen van de uitheemse elzen in de straat. Argumenten hiervoor zijn de allergeen potentie van de pollen en de waarschijnlijkheid van overschrijding van de drempelwaarde voor allergische klachten gezien het grote aantal uitheemse elzen aan de Grote Kamp. Maar er zijn  geen objectieve bewijzen. Nader onderzoek door het objectiveren van de allergische klachten door medisch onderzoek acht GGD Fryslân niet nodig, omdat de kans klein wordt geacht dat een statisch significant verschil wordt aangetoond.

De fractie is van mening dat het nu tijd wordt om een besluit te nemen.
Daar zijn 4 redenen voor:
1) Bewoners van de Grote Kamp ervaren al sinds 2008 gezondheidsklachten over de Uitheemse Elsenbomen.
2) Gegeven de rapportage van de GGD, waarin de gezondheidsklachten van bewoners aannemelijk worden geacht en uitgebreider medisch vervolgonderzoek geen meerwaarde heeft.
3) Bewoners een jaar geleden het verzoek hebben gedaan om de uitheemse Elzen te verwijderen.
4) In een aantal andere gemeenten de zeer snel groeide uitheemse Elzen niet meer in woonwijken worden gepland.

De fractie stemt in met het voorstel van het college om positief te besluiten als de betrokken bewoners een kapvergunning aanvragen onder voorwaarde dat  een herbeplantingsplan wordt opgesteld en dat de bewoners participeren in werkzaamheden en kosten. Voor GroenLinks geeft de situatie aan de Grote kamp aanleiding om opnieuw te pleiten (zoals wij al eens eerder gedaan hebben), voor de noodzaak van een gemeentelijke bomenstructuurplan of bomenbeleidsplan waarin beschreven staat hoe bomen optimaal kunnen worden ingezet en beschermd. Maar waarin ook de zeggenschap van bewoners geregeld is en het beheersen van boomziektes- en plagen. Verder is van belang bij herstructurering van een weg of gebied, bewust te kiezen voor uitsluitend inheemse bomen en in het kader van biodiversiteit ook te kiezen voor gevarieerde bomen en struiken.