GroenLinks niet blij met uitvoering armoedebeleid

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het armoedebeleid. Op initiatief van GroenLinks is in 2012 gemeentelijk armoedebeleid ontwikkeld. Aanleiding voor de fractie toen was dat ouders met kinderen in de bijstand, kunnen vervallen in armoede. Dat speelt des te meer als mensen om uiteenlopende redenen geen gebruik maken van gemeentelijke subsidieregelingen en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Helaas gaat het daarbij om een relatief grote groep mensen. Belangrijkste reden is dat mensen niet op de hoogte zijn van deze mogelijkheden. Maar het gaat niet alleen om mensen in de bijstand. Ook onder werkenden, eenoudergezinnen met kinderen, chronisch zieken en ouderen is armoede een veel voorkomend probleem. Aldus onze redenen uit 2012 waarom armoedebeleid noodzakelijk was.

GroenLinks is teleurgesteld over de bereikte resultaten tot nu toe, zoals blijkt uit het rekenkameronderzoek. In de commissievergadering heeft GroenLinks verschillende vragen hierover gesteld. In de raadsvergadering zijn we akkoord gegaan met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Zij stelt het college voor om een gedegen analyse te maken van de armoedeproblematiek en te zorgen voor een beter bereik van de verschillende regelingen. Ook wordt aanbevolen te zorgen voor rechtszekerheid bij schuldhulpverlening en  een preventieplan te maken. Gelukkig heeft de Stichting Leergeld kinderen vergoedingen verstrekt om mee te kunnen doen aan maatschappelijke, sportieve of culturele activiteiten. GroenLinks vindt het heel belangrijk dat kinderen voor hun ontwikkeling kunnen participeren en meedoen.