GroenLinks kritisch over opzet bomenbeleidsplan

GroenLinks heeft al vaker gepleit voor de noodzaak van een gemeentelijke bomenbeleidsplan waarin beschreven staat hoe bomen optimaal kunnen worden ingezet en beschermd. Maar waarin ook de zeggenschap van bewoners geregeld is en het beheersen van boomziektes- en plagen. Verder is van belang bij herstructurering van een weg of gebied, bewust te kiezen voor uitsluitend inheemse bomen. En om biodiversiteit te bevorderen ook te kiezen voor gevarieerde bomen en struiken.

GroenLinks onderschrijft een aantal punten in het bomenbeleidsplan 2017-2027:
1 Een duurzaam bomenbestand door meer diversiteit in boomsoorten waardoor bomen minder kwetsbaar zijn voor ziekten en plagen.
2 Bij de boomkeuze wordt rekening gehouden met cultuurhistorie van ons landschap.
3 De omschreven acties en projecten voor de komende jaren uitvoeren in nauwe samenwerking met bewoners.
4 Het afwegingskader over het wel of niet mogen kappen en de spelregels voor herplanting.

GroenLinks heeft een aantal  kritische opmerkingen die gaan voornamelijk over de opbouw en de presentatie van het document. Kijk naar de inhoudsopgave en we missen een belangrijk beleidsuitgangspunt, zoals het realiseren van onze klimaatdoelstellingen, waarbij het uitvoeren van bomenbeleid en het versterken van de biodiversiteit belangrijke activiteiten zijn. GroenLinks wil twee beleidsuitgangspunten toevoegen aan het bomenbeleidsplan.  Namelijk het realiseren van onze klimaatdoelstellingen. In bijlage 4 ‘’Uitvoeringsplannen voor de toekomst” staan voorbeelden genoemd zoals de te realiseren groenstructuren in wijken en industrieterreinen, groene schoolpleinen, het tegengaan van verstening in particuliere tuinen: actie Steenbreek. Het andere beleidsuitgangspunt is het bevorderen van Welzijn en Gezondheid. Aan het einde van het debat in de raad, besluit het college het bomenbeleidsplan terug te nemen en aan te passen alvorens het door de raad te laten vaststellen.