GroenLinks inbreng Kadernota 2017-2020

Traditiegetrouw spreken alle fracties in de raad, bij de behandeling van de Kadernota, ook hun Algemene Beschouwingen uit. Deze voordracht mag tien minuten per fractie duren. Daarna ontstaat het debat onderling over verschillen en overeenkomsten en reageert uiteraard ook het College op de verschillende betogen. De Algemene Beschouwingen 2016 van de fractie GroenLinks vindt u hier.

Voor  de behandeling van de Kadernota 2017-2020 bereidde de fractie 3 moties voor over biodiversiteitbeleid, verkeersveiligheid en landbouwvoertuigen en over legesvrij voor zonnepanelen op de eigen woonkavel.

Biodiversiteitbeleid
Ons voorstel in de motie is om biodiversiteitbeleid op te nemen in het gemeentelijke beleid. Aanleiding is dat onze gemeente geen integraal beleid heeft dat gericht is op de bescherming en bevordering van biodiversiteit en dit een actueel thema is, waar de gemeente medeverantwoordelijkheid voor draagt. Biodiversiteit biedt ook kansen voor het creëren van een mooie, aantrekkelijke leefomgeving, een verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners, een uitbreiding van het recreatieve palet en een versterking van de eigen identiteit van de gemeente. Na de toezegging van de wethouder dat het biodiversiteitbeleid allereerst een thema wordt voor een werkvergadering met de raad heeft de fractie de motie niet ingediend.

Verkeersveiligheid en Landbouwvoertuigen
In verband met het plan van de gemeente voor reparatie van de bermschade gaat de fractie van GroenLinks er vanuit dat de gemeente ook een inventarisatie beschikbaar heeft van gevaarlijke wegen, waar regelmatig landbouwverkeer rijdt en schoolgaande jeugd fietst. We verzoeken het college om bij haar verbetering van de bermen bij smalle wegen ook passeerstroken aan te leggen, waar dat mogelijk en wenselijk is. We denken ook dat meer controle nodig is bij overschrijding van de maximum snelheid van grote landbouwvoertuigen en het gebruik van voldoende verlichting om de veiligheid van de fietsers te vergroten. In een motie vragen we het College een plan van aanpak op te stellen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid bij landbouwvoertuigen en het overige verkeer. De motie werd gesteund door PvdA, VVA en Lijst Westenberg maar haalde geen meerderheid.

Legesvrij voor zonnepanelen op de eigen woonkavel
De fractie hield een pleidooi voor een legesvrije maatregel voor vergunningsaanvragen van particulieren voor het plaatsen van zonnepanelen ten behoeve van particulier gebruik op de eigen woonkavel. Dit werkt stimulerend voor onze inwoners en geeft tevens invulling  aan het vergroenen van de lasten. Deze maatregel ‘legesvrij’ levert ook een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling 30% minder broeikasgassen, 20% energiebesparing en 20 % inzet van duurzame energie in 2020, zoals verwoord in het Klimaatbeleidsplan 2010-2020. Middels een motie vragen wij het College te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. De motie werd gesteund door de fracties WB, WN en VVA maar haalde geen meerderheid.