GroenLinks in de raad van 8 september

De raadsvergadering van 8 september jongstleden bestond uit een volle agenda met voornamelijk onderwerpen die ingaan op het sociale domein. Belangrijke onderwerpen die veel burgers in Weststellingwerf aangaan. Belangrijk voor GroenLinks omdat goede zorg, meer werk en armoedebestrijding een belangrijk aandachtspunt is. Vrijwilligerswerk moet zinvol zijn en perspectief bieden. Armoede dient bestreden te worden en kinderen mogen niet de dupe worden. Daarnaast moet werk zinvol zijn en moet dat niet betekenen dat mensen er op achter uit gaan.

Op de agenda stonden onder andere de contourennotitie Gebiedsteams, Visienota Vrijwilligerswerk en Tegenprestatie en de nota Armoedebeleid Oost- en Weststellingwerf. Hierover heeft GroenLinks zich uitgesproken in de raad. Zo vindt GroenLinks dat in de notitie over de gebiedsteams een aantal zaken onvolledig zijn en verbeterd dienen te worden. Daarnaast is het WMO platform niet goed betrokken.

Kijkende naar de Visienota Vrijwilligerswerk is GroenLinks geen voorstander voor het verplichten van vrijwilligerswerk. Tevens moet er geen sprake zijn van verdringing van de betaalde banen. Ook dient het vrijwilligerswerk een zinvol perspectief te zijn. Onderdelen die terug te vinden zijn in de nota. GroenLinks is jaren geleden gestart met het uitrollen van het armoedebeleid, waarvoor in 2013 een kadernotitie is vastgesteld. Belangrijk in de visie van GroenLinks is faciliteren, ondersteunen en oplossen. Hierbij is maatwerk gewenst. GroenLinks is blij met de lancering van de sociale kaart, hier heeft GroenLinks al jaren om gevraagd.

Het accent van het armoedebeleid ligt nu op het bevorderen van participatie van kinderen in de samenleving aan culturele, sportieve en maatschappelijke activiteiten. Het baart GroenLinks wel zorgen of er toch niet volwassenen tussen wal en schip raken door het gewijzigde beleid. GroenLinks vindt het belangrijk dat er goede samenwerking is tussen de verschillende instanties en de gemeente om er voor te zorgen dat armoede wordt voorkomen en werk ook echt loont.

Wilt u de agenda, de nota’s en visies lezen? Of wilt u de raadsvergadering terugluisteren? Dan kunt u het beste de website van de gemeente bezoeken; www.weststellingwerf.nl