GroenLinks in de raad van 3 november

Het was een lange zit, de belangrijkste raadsvergadering van het jaar, waarin besproken werden de Algemene Beschouwingen 2014 (klik hier), het nieuwe Collegeprogramma voor de komende periode 2014-2018, de najaarsnota 2014 en de Meerjarenbegroting voor de periode 2015-2018.

Van het nieuwe Collegeprogramma hebben we kennis genomen, maar er niet mee ingestemd. Zo ambitieus als het coalitieakkoord van de PvdA, VVD en CDA is, vindt GroenLinks dat het Collegeprogramma die uitstraling niet heeft. Een visie op de komende periode ontbreekt. Een punt waar GroenLinks al jaren om vraagt. Veel actiepunten zijn een voortzetting van bestaand beleid. Wel wil het College sterk inzetten op Recreatie & Toerisme en daar zijn we blij om. Dit is ook één van de speerpunten van de fractie GroenLinks voor het komend jaar.

De Meerjarenbegroting 2015-2018 is sluitend en komt voort uit het stringente financiële kader en de ombuigingen vastgesteld in de vorige raadsperiode. En als toetje wordt de extra stijging van de OZB van 0,5% per ingang van 2015 geschrapt. Een mooie meevaller voor de burger. In de begroting gaat er voldoende aandacht uit  naar het sociaal domein. Daar is nog veel onduidelijkheid over en de financiële gevolgen zijn nog niet helder. Voor GroenLinks is het belangrijk dat de zorgvraag leidend is en niet de kosten. GroenLinks wil graag een brug slaan tussen de burger en de gemeente. Hiervoor is de dorpencoördinator destijds in het leven geroepen. De dorpencoördinator  is er voor iedereen, dus vinden wij dat ook voor de wijken in Wolvega en Noordwolde. Hier denkt het College anders over. Zij willen dat in Wolvega en Noordwolde de gebiedsteams deze functie vanaf 1-1-2015 gaan vervullen. Twee heikele onderwerpen in de begroting waren de tariefswijziging voor het komend jaar van de toeristenbelasting, waarvan de raad unaniem gezegd heeft dit een jaar uit te willen stellen omdat er niet op tijd gecommuniceerd is hierover met de ondernemers in deze sector. Het andere onderwerp was de subsidiekorting van 10% voor de Stellingwerfse Schrieversronte. Tijdens de discussie in de raad werd steeds duidelijker dat de reden van de korting anders verwoord werd door het College als dat er volgens het bestuur van de Schrieversronte tegen hen gezegd was. Het besluit is nu uitgesteld naar de volgende raadsvergadering.

GroenLinks had voor deze begroting twee moties voorbereid. Een motie over het maken van een beleidsplan Recreatie &Toerisme werd voor indiening al gesteund door PvdA en CDA. Daarmee hadden we al een meerderheid. Uiteindelijk stemde de hele raad in en hoefde de motie niet meer in stemming worden gebracht. De andere motie ging over het plaatsen van zonnepanelen op braakliggend e bedrijventerreinen. In het kader van de crisis- en herstelwet heeft het college zich aangemeld om mee te werken aan grondgebonden zonneprojecten. Dit juichen wij toe. We hebben de motie niet ingediend omdat een memo hierover door het college aan de raad onderweg is. Deze wachten we eerst af met de mogelijkheid de motie alsnog in te dienen.

Ondanks de lange zit van deze raadsvergadering, is de fractie tevreden over haar inbreng en deelname aan de discussies. En dat we een resultaat bereikt hebben met de ingediende motie voor een beleidsplan Recreatie & Toerisme.