GroenLinks in de raad van 27 oktober

Een extra raadvergadering was ingelast vanwege de behandeling van een aantal beleidsdocumenten over de 3 Decentralisaties die per 1-1-2015 van het rijk naar de gemeenten komen. Het gaat om de Jeugdzorgwet, de participatiewet en de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) in de WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning) .

GroenLinks stemde in met het nieuwe beleidsplan WMO Oost- en Weststellingwerf. Een nieuwe manier van werken waarbij cliënt, eigen kracht, sociaalnetwerk centraal staan en compensatieplicht i.p.v. voorzieningenrecht. Dit vraagt nogal wat van de gemeentelijke organisatie zoals deskundigheid, efficiency en slagvaardigheid. Klanttevredenheidsonderzoek is en blijft volgens de fractie een heel zinvol instrument om de kwaliteit van zorg te bewaken en te verbeteren.

Ook stemde de fractie in met het Beleidsplan en de Verordening Hart voor de Jeugd Oost- en Weststellingwerf 2015-2018. GroenLinks is niet blij met de budgetkorting van het rijk op de jeugdzorg maar ziet wel kansen om de jeugdzorg overzichtelijker, efficiënter en toegankelijker te maken. Een ander onderwerp op deze raadsagenda was de opheffing van openbare basisschool De drie Dorpen in Oldeholtpade. GroenLinks heeft zich altijd sterk gemaakt voor het behoud van de kleine scholen. We kiezen nu voor kwaliteit in het onderwijs. Door het dalend aantal leerlingen betekent dit helaas dat de school niet zelfstandig kan voortbestaan.

Tot slot werd het Bestemmingsplan de Driesprong in Langelille besproken. GroenLinks heeft bij het eerdere verzoek om planologische medewerking voor een kleinschalig recreatiepark, een aantal opmerkingen geplaatst over de materiaalkeuze en energiebesparing bij de bouw, de landschappelijke inpassing en de wens om het strandje haar openbaar karakter te laten behouden. GroenLinks is blij te zien dat deze opmerkingen in het definitieve ontwerp op positieve wijze zijn ingevuld.