GroenLinks in de raad van 2 februari

In de eerste raadsvergadering van dit jaar zijn er drie onderwerpen waar de fractie  haar standpunt over heeft gegeven. Namelijk het voorstel voor het maken van een Spoorboekje Bestemmingsplan Buitengebied Intensieve Veehouderij, het nieuwe Gemeentelijke Afvalstoffen Plan (GAP) en het voorstel één rekenkamercommissie voor de drie samenwerkende gemeenten. GroenLinks heeft op 1 december met het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied ingestemd met de wetenschap dat er een spoorboekje volgt inzake de regels omtrent de intensieve veehouderij. Met het spoorboekje gaat invulling gegeven worden aan de intentie om de bestaande intensieve veehouderij gelijk te stellen aan de grondgebonden agrarische activiteiten. GroenLinks is kritisch over de intensieve veehouderij; Uitbreiding van stallen of vervanging oude stal bij bestaande intensieve veehouderij kan alleen wanneer dit in het belang is van dierenwelzijn. Deze stellingname maakt dat GroenLinks principieel tegen een vergroting is om bedrijfseconomische redenen. We hebben dan ook niet ingestemd.

In het belang van een schone toekomst en de schaarsheid van grondstoffen is het belangrijk dat we zorgvuldig met ons afval omgaan. GroenLinks onderschrijft nog steeds het principe dat de vervuiler betaalt. Daarom vindt GroenLinks de ontwikkeling om afval als grondstof te gaan gebruiken een hele goede, waardoor er steeds minder restafval voor verbranding overblijft. Dit betekent ook, dat we met elkaar inspanningen dienen te blijven verrichten opdat er zoveel mogelijk aan bronscheiding van afval door alle burgers wordt gedaan. Waardoor verschillende afvalstromen weer opnieuw kunnen worden hergebruikt. In het gemeentelijke afvalstoffen plan 2015-2018 lezen we dat de verwerking van gescheiden afvalstromen goedkoper is de dan verwerking van ongescheiden afvalstromen. Dit betekent dat voorlichting over afvalscheiding belangrijk is. Zeker omdat uit onderzoek in onze gemeente blijkt dat er nog veel GFT in het restafval zit en het scheiden van textiel, KGA en elektrische apparaten beter kan. Wat ons verbaasd is dat er geen uitwerking wordt gegeven aan een heroriëntatie op de wijze van afvalinzameling, zoals eerder is voorgesteld. De wethouder heeft de toezegging gedaan met een voorstel te komen.

De drie gemeenten Oost- en Weststellingwerf en Opsterland werken op steeds meer beleidsterreinen samen en wordt ook de samenwerking in de Rekenkamercommissies gezocht. Een logische stap, volgens GroenLinks, omdat veel onderwerpen voor een Rekenkamercommissie geschikt zijn om OWO breed uit te voeren. Met de nieuwe opzet wordt er efficiënt gewerkt en kunnen omvangrijkere onderzoeken uitgevoerd worden. Op initiatief van de VVD hebben wij een amendement gesteund om het jaarlijkse budget iets te verhogen en uit te gaan van 1 euro per inwoner voor onderzoek door de Rekenkamercommissie. Hierbij gaat het om onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid.