GroenLinks in de raad van 15 december

Een greep uit de gemeenteraadsvergadering;
Privacy en de subsidie voor Stellingwarver Schrieversronte

Op 15 december kwam de raad bijeen voor de laatste raadsvergadering van dit jaar. Met veel verordeningen ten behoeve van het sociale domein of wel de 3 decentralisaties zorg, jeugd en werk was de agenda aardig vol. De verordeningen zijn een laatste stap om formeel  startklaar te zijn voor de taken die de gemeente vanaf 1 januari gaat uitoefenen. Taken waar de afgelopen maanden veel over is gesproken en waarbij in de praktijk zal moeten blijken of de gemeente haar zaken goed op orde heeft. Taken waarbij privacy een belangrijke rol speelt. Voor dit onderwerp werd de raad gevraagd om de kadernotitie Gegevensdeling en privacy Sociaal domein vast te stellen. Voor GroenLinks is de privacy van cliënten belangrijk. Op papier kan alles goed geregeld en geborgd zijn, maar in de praktijk kan het heel anders zijn. GroenLinks zal de komende periode scherp opletten hoe er om wordt gegaan met de gegevens van personen, en het college zo nodig hierover bevragen.

Naast de onderwerpen in het sociaal domein kwam de subsidie 2015 voor de Schrieversronte aan de orde. Hier is de afgelopen weken al veel over gesproken. Hoewel GroenLinks voor het behoud van de Stellingwerfse cultuur is en het belang van de Stellingwarver  Schrieversronte onderschrijft, wil GroenLinks dat de subsidies ook goed en eerlijk verdeeld worden. De korting waar de Schrieversronte mee geconfronteerd is, is enerzijds een vastgestelde bezuinigingsopdracht en anderzijds een gevolg van de prestatieafspraak. Deze regels gelden voor meer organisaties die subsidie ontvangen van de gemeente en daarom vindt GroenLinks niet dat de Schrieversronte een andere positie kan krijgen. Wel is GroenLinks van mening dat de communicatie rond de subsidies een stuk beter kan.