GroenLinks in de raad van 13 april 2015

In deze raadsvergadering twee onderwerpen waar de fractie haar standpunt over heeft gegeven. De memo van het College waarin haar visie wordt gegeven over de toekomst van de basisscholen in Weststellingwerf en de Begroting 2015 van Comperio (de overkoepelende organisatie van het openbaar basisonderwijs in Oost- en Weststellingwerf). De nota Visie toekomst Basisonderwijs Weststellingwerfis vastgesteld door de raad in juni 2013. Daarin is een koers bepaald die GroenLinks kan onderschrijven. GroenLinks kiest voor kwalitatief goed basisonderwijs. Daarmee kiezen wij voor het ontwikkelen van talenten en de beste kans voor de toekomst. Door het dalend aantal leerlingen in Weststellingwerf betekent dat helaas dat niet alle bestaande kleinere scholen kunnen blijven bestaan. Een goede spreiding van scholen is daarom wel van groot belang.
Maar ook is heel belangrijk, dat iedere school een eigen onderscheidend profiel ontwikkelt. Een interactief proces is essentieel, waarbij onderzocht wordt de combinatie met voorschoolse voorzieningen, de ontwikkeling van kindcentra en het continurooster. Door de afname van het aantal leerlingen is het onzeker of enkele scholen zelfstandig kunnen voortbestaan op basis van de prognose  leerlingenaantal. GroenLinks vindt het heel belangrijk om met ouders en leerkrachten, maar ook met de besturen van Plaatselijke Belangen heel tijdig dit proces gezamenlijk met Comperio in te gaan.
GroenLinks deelt de conclusies, die we kunnen lezen in het verslag van de commissie van toezicht Comperio op de begroting 2015 en het meerjarenperspectief. De maatregelen die Comperio enkele jaren geleden genomen heeft werpen nu haar vruchten af. De voorgenomen fusie van Comperio met Primo (Opsterland) is nog niet meegenomen in dit perspectief. Ook dient Comperio in de begroting van 2015 en het meerjarenperspectief rekening te houden met een jaarlijkse daling van het aantal leerlingen en de financiële gevolgen daarvan.