Friese GroenLinksers: laagvliegroutes boven Friesland omhoog

Het is onnodig dat vanaf 2019 vliegtuigen op 1800 meter over het zuiden van Friesland komen vliegen. Dat moet hoger. Dit stellen raadsleden en de Statenfractie van GroenLinks in Friesland.

Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks): ”De vliegtuigen van en naar Lelystad komen zo laag over, dat ze zeker last gaan veroorzaken. We roepen het Rijk op om nu onmiddellijk werk te maken van het herinrichten van het luchtruim, waardoor het mogelijk wordt om die vliegtuigen hoger te laten vliegen. Zo’n voornemen heeft het ministerie al een hele tijd, maar is daar nog niet mee begonnen. In plaats daarvan maken ze de onbegrijpelijke keuze voor deze laagvliegroutes. Ook boven Oost- en Midden Nederland komen van deze laagvliegroutes. De Friezen zijn pas in juni 2017 bij het overleg hierover betrokken. Wij verwachten dat onze gedeputeerde hard stelling neemt tegen deze plannen. Dit mag geen voldongen feit zijn”.

Marlene Postma (raadslid GroenLinks Weststellingwerf), Sipke van Belle (raadslid GroenLinks Ooststellingwerf), Matthijs Sikkes (raadslid De Fryske Marren), en Angeline Kerver (raadslid GroenLinks SWF): “Wij verzetten ons, samen met de protesterende burgers en actiegroepen, tegen deze zogenaamde ‘aansluitroutes’ van de vliegtuigen over onze gemeenten. De herrie van zo’n laag overkomend vliegtuig heeft enorme impact op de leefomgeving. Dat geldt voor de bewoners, voor de vogels, die op dezelfde hoogte vliegen als deze vliegtuigen, maar ook zullen de mensen, die juist naar Friesland komen voor de rust en de ruimte, last van de vliegtuigen krijgen. We maken ons daarnaast zorgen over de informatievoorziening door het Rijk. Er is nog veel onduidelijk over de mate waarin het luchtruim echt geschikt is voor de uitbreiding van vliegveld Lelystad.  Hoe meer mensen zich laten horen, hoe beter. Mensen kunnen de petitie ‘Red Fryslân – tegen laagvliegroutes boven onze meren en kusten’ bijvoorbeeld tekenen of naar de informatiebijeenkomst gaan op 20 september in Steenwijk of op 4 oktober in Balk”.   De raadsleden hebben ieder in hun gemeente om informatie gevraagd aan de colleges. Zij worden in deze oproep gesteund door hun GroenLinkse collega’s in andere Friese gemeenten.

Met GroenLinks fietsen naar Noordwolde

Op zaterdag 9 september gaan we van start voor een nieuw seizoen met GroenLinks Weststellingwerf.
We beginnen met een fietstocht naar het Buurthuus in Noordwolde.

We vertrekken om 10.30 uur van de parkeerplaats bij Hotel Van der Valk in Wolvega, richting Oldeholtpade.
Dan nemen we het Scheenepad en bij Nijeholtpade steken we de Stellingtenweg over. Vandaar gaat het richting Witte Brugje over de Linde, naar de Ratellaan, over de Jokweg langs de Molenbuurtdrift en zo komen we in Noordwolde aan. Dan is het maar een klein stukje naar Het Vlechtwerk, waarin het Buurthuus gevestigd is.

Luuk de Vries en Marjolijne Hoeksema wachten ons op om 12.00 uur met koffie.
Je kunt een broodje gezond en/of soep bestellen voor eigen rekening. Je kunt ook je zelf meegebrachte lunch gebruiken.
Marjolijne Hoeksema zal ons bijpraten over de recente ontwikkelingen in het Buurthuus.
Over de plannen van GroenLinks zal vanuit fractie en bestuur door Gertrud van Leeuwen en Marlene Postma informatie gegeven worden en ideeën kunnen worden uitgewisseld voor de gemeenteraadsverkiezingscampagne.

Om 13.30 uur stappen we weer op de fiets. De tocht voert dan via De Hoeve naar het fietspad langs de Linde, waar we afslaan naar Hotel Van der Valk.
Om 15.30 uur kunnen we daar afscheid nemen van elkaar.

Voor opgave en informatie: Grieke Land, 0561-613964 of grieland@xs4all.nl
Opgave voor Buurthuus-lunch: voor donderdag 7 september bij Grieke Land (even vermelden of je vegetarisch wilt).
Adres Hotel Van der Valk: Atalanta, 8472 CA Wolvega

GroenLinks wil Energiefonds Weststellingwerf

Onze gemeente is goed op weg om de klimaatdoelstellingen van het gemeentelijk Klimaatbeleidsplan tot 2020 te halen. Weststellingwerf heeft zich aangesloten bij de pilot Regionale Energietransitie Fryslân met als nieuwe stip op de horizon in 2050 energieneutraal te zijn. Om hieraan een bijdrage te leveren stelt GroenLinks voor om van de gemeentelijke huuropbrengst van de Zonneparken Wolvega en Noordwolde een energiefonds Weststellingwerf op te richten. Het fonds is bedoeld voor dorpen en wijken waar initiatieven zijn om meer energie te besparen en duurzame energie op te wekken. We denken aan huurwoningen, kleine zelfstandigen en maatschappelijke voorzieningen waarvoor een bijdrage uit het fonds als subsidie of revolverend (in de vorm van een lening) de  investering voor de toekomst ondersteund. Wij dienden hierover een motie in bij de Kadernota 2018-2021. Na het debat over de motie besloot de fractie ook deze motie aan te houden nadat de raad eerst voorlichting krijgt in een werkvergadering over de pilot Regionale Energietransitie Fryslân.

In maart 2016 stemde GroenLinks in met het voorstel voor de zonneparken in Wolvega en Noordwolde. Een mooie en nuttige oplossing voor een braakliggend industrieterrein in Wolvega aan de noordzijde van de Om den Noort, direct grenzend aan het industrieterrein Schipsloot. De tweede locatie bevindt zich in Noordwolde, aan de oostzijde van de ren-/ijsbaan, direct aansluitend op het volkstuinencomplex. Beide gronden zijn eigendom van de gemeente. Zorgvuldig gebruik van grond is voor GroenLinks een belangrijke voorwaarde. Het gaat in Wolvega om een gepland bedrijventerrein. GroenLinks is geen voorstander om een dergelijk project op landbouwgrond in het buitengebied te steunen.

Zonneparken in Weststellingwerf  zijn volgens GroenLinks een goede stap in de verduurzaming van de gemeente en het halen van de doelstellingen. Deze grondgebonden zonneprojecten zijn noodzakelijk om een grote stap voorwaarts te zetten naar de beoogde doelstelling van 20% duurzame energieopwekking in 2020 van ons klimaatbeleidsplan. Uiteraard kunnen er in Weststellingwerf nog veel meer zonnepanelen op daken van particulieren en bedrijven maar dat is geen verantwoordelijkheid van de gemeente. Zij kan dit wel stimuleren en een  energiefonds zou dit daadwerkelijk kunnen ondersteunen voor mensen die anders daar geen financiële mogelijkheid voor hebben. De gemeente heeft ook als doel om zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen te realiseren.

GroenLinks pleit voor toegankelijkheid openbare gebouwen

In het VN-Verdrag staat het recht op Toegankelijkheid van alle gebouwen, horeca, hotels, scholen enz. Deze dienen toegankelijk te zijn voor iedereen. Per 1 januari 2017 is het verplicht om gebouwen, bedrijven en informatie toegankelijk te maken voor mensen met een beperking of een handicap. Ook geeft het VN-Verdrag aan dat hierbij overleg plaats dient te vinden met ervaringsdeskundigen, dus mensen met een beperking en handicap. Ondanks het VN-Verdrag waarin toegankelijkheid wettelijk is geregeld, is onze gemeente niet overal ingericht op mensen met een beperking en handicap. Ook gemeentelijke bijeenkomsten vinden soms plaats in gebouwen waar voorzieningen b.v. een invalidetoilet of een oprijplaat niet aanwezig zijn. In de meeste horeca gelegenheden en winkels ontbreekt een invalidetoilet, ook als het bouwkundig wel degelijk had gekund. Een goede toegankelijkheid komt niet alleen ten goede aan mensen met een beperking of handicap, maar ook voor ouderen, mensen met een tijdelijke beperking (gebroken been), hulpverleners en leveranciers van producten. De groep die profiteert is dus veel groter dan alleen de groep van mensen met een beperking of handicap. Bij de behandeling van de Kadernota diende GroenLinks hierover een motie in. Het college zegde toe met een notitie te komen over de consequenties van het VN-Verdrag voor onze gemeente. Daarmee trok GroenLinks de motie in. Traditiegetrouw spreken alle fracties in de raad, bij de behandeling van de Kadernota, ook hun Algemene Beschouwingen uit. De Algemene Beschouwingen 2017 van de fractie GroenLinks vindt u hier.

GroenLinks wil vervolgtraject Nederlandse taal voor nieuwkomers

Het meedoen in de samenleving is voor iedereen belangrijk, ook voor onze nieuwe bewoners in Weststellingwerf die een verblijfsvergunning in Nederland hebben gekregen. Ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal is hierbij onontbeerlijk. Maar ook na de periode van inburgering is dat voor velen die laag geletterd zijn noodzakelijk voor het vinden van een stageplaats, vrijwilligerswerk of betaald werk. Taal is ook een belangrijk hulpmiddel voor het ontdekken wat de mogelijkheden, wensen en kwaliteiten van nieuwkomers zijn voor onze samenleving.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 diende GroenLinks hiervoor een motie in. De fractie stelde voor dit vervolgtraject onderdeel te laten zijn van het Impulsprogramma Participatie en Gezondheid Vergunninghouders. Na het debat over de motie besloot de fractie deze aan te houden nadat de raad voorlichting krijgt in een werkvergadering over het impulsprogramma.