GroenLinks wil Energiefonds Weststellingwerf

Onze gemeente is goed op weg om de klimaatdoelstellingen van het gemeentelijk Klimaatbeleidsplan tot 2020 te halen. Weststellingwerf heeft zich aangesloten bij de pilot Regionale Energietransitie Fryslân met als nieuwe stip op de horizon in 2050 energieneutraal te zijn. Om hieraan een bijdrage te leveren stelt GroenLinks voor om van de gemeentelijke huuropbrengst van de Zonneparken Wolvega en Noordwolde een energiefonds Weststellingwerf op te richten. Het fonds is bedoeld voor dorpen en wijken waar initiatieven zijn om meer energie te besparen en duurzame energie op te wekken. We denken aan huurwoningen, kleine zelfstandigen en maatschappelijke voorzieningen waarvoor een bijdrage uit het fonds als subsidie of revolverend (in de vorm van een lening) de  investering voor de toekomst ondersteund. Wij dienden hierover een motie in bij de Kadernota 2018-2021. Na het debat over de motie besloot de fractie ook deze motie aan te houden nadat de raad eerst voorlichting krijgt in een werkvergadering over de pilot Regionale Energietransitie Fryslân.

In maart 2016 stemde GroenLinks in met het voorstel voor de zonneparken in Wolvega en Noordwolde. Een mooie en nuttige oplossing voor een braakliggend industrieterrein in Wolvega aan de noordzijde van de Om den Noort, direct grenzend aan het industrieterrein Schipsloot. De tweede locatie bevindt zich in Noordwolde, aan de oostzijde van de ren-/ijsbaan, direct aansluitend op het volkstuinencomplex. Beide gronden zijn eigendom van de gemeente. Zorgvuldig gebruik van grond is voor GroenLinks een belangrijke voorwaarde. Het gaat in Wolvega om een gepland bedrijventerrein. GroenLinks is geen voorstander om een dergelijk project op landbouwgrond in het buitengebied te steunen.

Zonneparken in Weststellingwerf  zijn volgens GroenLinks een goede stap in de verduurzaming van de gemeente en het halen van de doelstellingen. Deze grondgebonden zonneprojecten zijn noodzakelijk om een grote stap voorwaarts te zetten naar de beoogde doelstelling van 20% duurzame energieopwekking in 2020 van ons klimaatbeleidsplan. Uiteraard kunnen er in Weststellingwerf nog veel meer zonnepanelen op daken van particulieren en bedrijven maar dat is geen verantwoordelijkheid van de gemeente. Zij kan dit wel stimuleren en een  energiefonds zou dit daadwerkelijk kunnen ondersteunen voor mensen die anders daar geen financiële mogelijkheid voor hebben. De gemeente heeft ook als doel om zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen te realiseren.

GroenLinks pleit voor toegankelijkheid openbare gebouwen

In het VN-Verdrag staat het recht op Toegankelijkheid van alle gebouwen, horeca, hotels, scholen enz. Deze dienen toegankelijk te zijn voor iedereen. Per 1 januari 2017 is het verplicht om gebouwen, bedrijven en informatie toegankelijk te maken voor mensen met een beperking of een handicap. Ook geeft het VN-Verdrag aan dat hierbij overleg plaats dient te vinden met ervaringsdeskundigen, dus mensen met een beperking en handicap. Ondanks het VN-Verdrag waarin toegankelijkheid wettelijk is geregeld, is onze gemeente niet overal ingericht op mensen met een beperking en handicap. Ook gemeentelijke bijeenkomsten vinden soms plaats in gebouwen waar voorzieningen b.v. een invalidetoilet of een oprijplaat niet aanwezig zijn. In de meeste horeca gelegenheden en winkels ontbreekt een invalidetoilet, ook als het bouwkundig wel degelijk had gekund. Een goede toegankelijkheid komt niet alleen ten goede aan mensen met een beperking of handicap, maar ook voor ouderen, mensen met een tijdelijke beperking (gebroken been), hulpverleners en leveranciers van producten. De groep die profiteert is dus veel groter dan alleen de groep van mensen met een beperking of handicap. Bij de behandeling van de Kadernota diende GroenLinks hierover een motie in. Het college zegde toe met een notitie te komen over de consequenties van het VN-Verdrag voor onze gemeente. Daarmee trok GroenLinks de motie in. Traditiegetrouw spreken alle fracties in de raad, bij de behandeling van de Kadernota, ook hun Algemene Beschouwingen uit. De Algemene Beschouwingen 2017 van de fractie GroenLinks vindt u hier.

GroenLinks wil vervolgtraject Nederlandse taal voor nieuwkomers

Het meedoen in de samenleving is voor iedereen belangrijk, ook voor onze nieuwe bewoners in Weststellingwerf die een verblijfsvergunning in Nederland hebben gekregen. Ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal is hierbij onontbeerlijk. Maar ook na de periode van inburgering is dat voor velen die laag geletterd zijn noodzakelijk voor het vinden van een stageplaats, vrijwilligerswerk of betaald werk. Taal is ook een belangrijk hulpmiddel voor het ontdekken wat de mogelijkheden, wensen en kwaliteiten van nieuwkomers zijn voor onze samenleving.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 diende GroenLinks hiervoor een motie in. De fractie stelde voor dit vervolgtraject onderdeel te laten zijn van het Impulsprogramma Participatie en Gezondheid Vergunninghouders. Na het debat over de motie besloot de fractie deze aan te houden nadat de raad voorlichting krijgt in een werkvergadering over het impulsprogramma.

Reactie GroenLinks op Jaarrekening 2016

GroenLinks onderschrijft de speerpunten voor het gevoerde beleid in 2016. Dit waren:

  1. Verbeteren schuldpositie (schuldratio is nu 78%) , versterken weerstandsvermogen (hoogte van de reserve voldoende)
  2. Stabiele lastendruk voor inwoners en ondernemers
  3. Een goed functionerend sociaal domein
  4. Financiële ruimte om te investeren.

In het onderzoek ’’MKB vriendelijkste gemeente’’  staat Weststellingwerf in Friesland op plaats 23. Heel goed dat het college deze uitslag samen met de ondernemers gaat onderzoeken. GroenLinks wil hier graag van op de hoogte blijven. Ondernemers zijn een belangrijke motor in onze samenleving.

De gemeente is samen met de schoolbesturen verantwoordelijk voor passend onderwijs. Dan bevreemd het ons dat de gemeente nog steeds geen cijfers beschikbaar heeft hoeveel leerlingen hiervan gebruik hebben gemaakt in 2016. De wethouder zegt ons toe dat hij hierover in gesprek gaat met de schoolbesturen.

Er zijn 107 statushouders gehuisvest in 2016 in onze gemeente. Ondersteuning door Timpaan aan de vrijwilligers die begeleiding geven zou een jaar langer dienen te gebeuren. Veel statushouders zijn laagopgeleid en niet gealfabetiseerd, schrijft het college in het jaarverslag, dit is een van de redenen dat begeleiding veelal langer nodig is dan een jaar.

Stichting Leergeld heeft aan 284 kinderen vergoedingen verstrekt om mee te kunnen doen aan maatschappelijke, sportieve of culturele activiteiten. GroenLinks vindt aandacht voor kinderen in het kader van armoedebeleid heel belangrijk en hoopt dat in 2017 nog meer kinderen bereikt worden die deze voorzieningen nodig hebben.

Over de inhoudelijke en financiële verantwoording 2016 geeft GroenLinks een compliment voor de duidelijke en heldere beschrijving daarvan.
De rechtmatigheidsverklaring van de account is een oordeel met beperking op het sociaal domein, vanwege onvolledigheid van de gegevens over het sociaal domein. Daarbij is de gemeente afhankelijk van zorgaanbieders die hun facturen en gegevens niet op tijd op orde hebben. Dit vinden we zeer zorgelijk en willen dan ook dat de wethouder hierover met de zorgaanbieders in gesprek gaat om verbetering voor de komende jaren.

Kringloopwinkel Wolvega onvangt Groen Lintje

In het kader van Wereld Milieudag reikte Gertrud van Leeuwen namens GroenLinks Weststellingwerf het Groene Lintje 2016 uit aan Astrid Holterman van de Kringloopwinkel Wolvega. Deze feestelijke onderscheiding vond plaats bij de winnaar van vorig jaar, de biologische melkveehouderij en kaasmakerij van de familie Langelaan in Blesdijke, op 10 juni, onder muzikale begeleiding van BosFolk.

Namens de jury citeerde Gertrud van Leeuwen uit het juryrapport.“ Hun streven is om gebruikte goederen een nieuw leven te geven waardoor het milieu niet onnodig wordt belast. Kringloopwinkel Wolvega vindt het belangrijk om sociaal maatschappelijk te ondernemen. Daarom bieden zij binnen hun bedrijf de mogelijkheid om mensen weer een doel te laten hebben in een leerzame en leuke omgeving. Op deze manier wil de kringloopwinkel haar steentje bijdragen aan het terugbrengen van mensen op de arbeidsmarkt. De jury spreekt grote waardering uit voor de familie Boels die 4 jaar geleden deze kringloopwinkel zijn begonnen waar mensen uit alle lagen van de bevolking spullen kunnen halen en brengen. De spullen zijn overzichtelijk geordend, betaalbaar, schoon en van goede kwaliteit. Door de aangename sfeer in de winkel, waarin ook een toilet aanwezig is en waar de koffie klaar staat, is de toegang laagdrempelig. Onder andere voor nieuwkomers met een verblijfsstatus in onze gemeente is deze winkel vaak de redding. De samenwerking in de buurt met een dagbesteding voor gehandicapten is een prachtig voorbeeld van maatschappelijk betrokken ondernemen.

De familie Boels verdient het Groene Lintje 2017 omdat zij vol passie, op een bijzondere wijze alle aspecten van duurzaamheid en integratie met elkaar verbindt. De jury prijst het werk in deze kringloopwinkel als een voorbeeld van lokale betrokkenheid en gastvrijheid. Groen, sociaal en verantwoord maatschappelijk ondernemen en duurzaam handelen voor een betere wereld.

Uit de inzendingen koos de jury drie genomineerden die in het zonnetje werden gezet. De andere twee genomineerden waren: Agriton uit Noordwolde,leverancier en producent van natuurlijke producten voor de agrarische sector en beeldend kunstenaar Sigrid Hamelink van het  Batavushuisje in Nijeholtwolde.

‘’Agriton is al 25 jaar een zeer gewaardeerde onderneming in de agrarische sector en directe omgeving, maar wellicht minder bekend bij het niet-agrarische publiek. Agriton is vooruitstrevend en vernieuwend in vele opzichten ten aanzien van de kringloop bodem-plant-dier-mest, die organisch met elkaar verbonden zijn. Grote waardering heeft de jury over het doorzettingsvermogen van Agriton. Al vele jaren is zij een roepende in de woestijn en toch gelooft Agriton in een toekomst van een volhoudbare land- en tuinbouwsector. De jury is van mening dat als medewerkers van Agriton dit met zoveel passie doen, zij een enorme bijdrage leveren aan een duurzame wereld.”

‘’De jury spreekt haar lof uit over de wijze waarop Sigrid Hamelink het kunstenaarschap al vele jaren, sinds haar afstuderen, uitoefent. Haar beeldhouwwerken komen heel mooi tot hun recht midden in de natuur. Het bevorderen van biodiversiteit en het hergebruik van afval lopen als een rode draad door haar installatieprojecten en kunsteducatielessen voor kinderen. Haar werk is een prachtig voorbeeld van duurzame en sociale activiteiten voor een betere wereld nu en voor toekomstige generaties. Bovendien houdt Sigrid de beeldende kunst (in haar Atelier in het voormalige Batavushuisje) op het platteland levend.’’

GroenLinks Weststellingwerf reikt jaarlijks het Groene Lintje uit aan particulieren, maatschappelijke organisaties en bedrijven die zich inzetten voor natuur en milieu. GroenLinks maakt zich sterk voor een groenere gemeente en geeft graag een pluim aan diegenen die dat ook belangrijk vinden.

Groen Lintje 2017