Dorpshuizen investeren extra in duurzaamheid

Gemeente Weststellingwerf, provincie Fryslân, Harten 10 en Doarpswurk slaan handen inéén

Eind 2012 ondertekenden Stichting Harten 10 en de gemeente Weststellingwerf een prestatieovereenkomst voor het realiseren van duurzame maatregelen bij de dorpshuizen in de gemeente Weststellingwerf. Ter ondersteuning van dit initiatief participeert nu ook de provincie Fryslân. Harten 10 verzorgt de uitvoering en de Stichting Doarpswurk uit Raerd ondersteunt daarbij.

Op deze wijze wordt een bredere uitvoering gegeven aan de duurzaamheidsmaatregelen voor de dorpshuizen in Weststellingwerf. De gemeenteraad van Weststellingwerf stelde hiervoor eerder geld beschikbaar. Wethouder Jelmer van der Zee: “Het treffen van duurzame maatregelen levert een belangrijke bijdrage aan een structureel gezondere exploitatie van de dorpshuizen, wat weer een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid van het platteland.”

Ook het provinciaal plattelandsbeleid zet in op het stimuleren van duurzaamheid in dorpshuizen. De provincie Fryslân heeft dan ook, als pilot, een financiële bijdrage toegezegd voor de concrete uitvoering. De dorpshuizen dragen zelf ook hun financiële steentje bij. Met de nu gerealiseerde bredere samenwerking is een maximale investeringsruimte van bijna 160.000 euro ontstaan! Zowel gemeente als provincie leveren hierin een bijdrage van 40%. Gedeputeerde Johannes Kramer hierover: “Mei-inoar oparbeizje set soaden oan de dyk. De doarpen geane konkreet oan de slach en meitsje it sels mooglik. Dêr haw ik, hat it provinsjebestjoer, grutte wurdearring foar. Hert foar de saak, dat hat Harten 10 en dat stypje wy graach.”

Stichting Harten 10
De Stichting Harten 10 is de koepel van negen dorpshuizen in Weststellingwerf, die jaarlijks de gemeentelijke onderhoudssubsidie verdeelt onder de dorpshuizen. Met de hiermee opgedane ervaring is Harten 10 bereid om de beschikbare middelen voor de te realiseren duurzaamheidsmaatregelen eveneens uit te zetten bij de dorpshuizen.

Indienen wensenlijst
De dorpshuizen dienen de komende maanden hun wensenlijst in bij Harten 10. De te nemen maatregelen worden geïnventariseerd en de te behalen energiebesparing wordt inzichtelijk gemaakt en onderbouwd. Daarnaast zijn gedrag en organisatie nadrukkelijke punten van aandacht.
Eind 2013 neemt Harten 10 het besluit over de verdeling van de beschikbare subsidiegelden, waarna in 2014 de daadwerkelijke uitvoering bij de dorpshuizen kan plaatsvinden.

bron: website gemeente Weststellingwerf

Zonnepanelen op gemeentewerf Wolvega

Het opwekken van elektriciteit met de zon is hot, simpelweg omdat de kostprijs nu zo laag is dat er bedrijfseconomisch gezien sprake is van een gunstige terugverdientijd. Het is nu voor iedereen interessant om zonnepanelen in te zetten voor duurzame energieopwekking, zo ook voor de gemeente Weststellingwerf. Dinsdagmiddag 26 maart hebben wethouder Jelmer van der Zee en een vertegenwoordiger van Groen Installaties B.V. uit Wolvega het laatste zonnepaneel aangesloten op het dak van het hoofdgebouw van de gemeentewerf (Aan de Schipsloot 28 te Wolvega). In totaal liggen er nu ruim 100 zonnepanelen. In de hal van het gebouw is een functioneel display aangebracht, waarop de actuele energieproductie is af te lezen.

Energiebesparing moet voortdurend een punt van aandacht zijn. Daarnaast ligt het voor de hand om de nog resterende energie duurzaam op te wekken. Zonnepanelen kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Met het plaatsen van zonnepanelen geeft de gemeente ook invulling aan haar voorbeeldfunctie richting burgers en bedrijven. Zo is uit een eerder uitgevoerde energiescan bij bedrijven gebleken dat naast het besparen van energie voor verlichting ook bij 8 van de 9 deelnemende bedrijven mogelijkheden zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook steeds meer particulieren investeren in zonnepanelen. Jelmer van der Zee: “Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan een duurzame toekomst. Ik verwacht zeker dat goed voorbeeld doet volgen! Een mooie bijkomstigheid is dat wij deze opdracht hebben kunnen wegzetten bij een plaatselijke ondernemer.”

De gemeente verwacht met deze investering de jaarlijkse CO2 uitstoot met ruim 10 ton te reduceren. Dat komt neer op de jaarlijkse CO2 uitstoot van traditioneel opgewekte elektriciteit van ruim zes huishoudens. Het levert hiermee een bijdrage aan het realiseren van de gemeentelijke klimaat- en duurzaamheidsdoelstelling.

Jelmer van der Zee en zonnepanelen

Jelmer van der Zee geïnterviewd door Omrop Fryslân bij zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf

bron: website gemeente Weststellingwerf

Wethouder Jelmer van der Zee opent nieuw multifunctionele centrum in Steggerda

Op woensdag 20 maart opende wethouder Jelmer van der Zee het nieuwe multifunctionele centrum in voormalige basisschool De Regenboog. Onder andere Speel-o-theek, dorpsarchief, boekenstek, fysiotherapeut, kinderopvang, peuterspeelzaal en logopedist hebben onderdak gevonden in dit leegstaande schoolgebouw. Jelmer van der Zee sprak de verwachting uit dat de bundeling van de voorzieningen en aangrenzende school elkaar enorm versterkt en een meerwaarde heeft voor het dorp. Kortom, het dorp mag trots zijn op het resultaat.