Raad steunt GL initiatief voor het kiezen van eerlijke producten

Gertrud van Leeuwen diende afgelopen maandag, namens de fractie van GroenLinks, bij de behandeling van de begroting een motie in om Fairtrade producten in de gemeentelijke organisatie van Weststellingwerf te gaan gebruiken. Deze motie werd door een meerderheid aangenomen.

Kiezen voor Fairtrade producten in de gemeentelijke organisatie is de eerste stap om Fairtrade gemeente te kunnen worden. Zelf als gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld  geven door over te stappen op Fairtrade koffie en thee. Maar het is ook mogelijk in de bedrijfsrestaurants en bij bijeenkomsten Fairtrade producten te gebruiken.
Het gaat hierbij om producten die van ver komen en niet in Nederland worden gemaakt.
Dit past ook in het kader van de ambitie van de gemeente en de landelijke overheid om duurzaam in te kopen.

Eerder is in de raad van januari 2013, ook op initiatief van de fractie van GroenLinks, de motie aangenomen om Fairtrade Gemeente te worden en daarmee aan te sluiten bij de ambitie van de provincie Friesland om in 2015 de eerste Fairtrade provincie van Nederland te zijn.

Fairtrade Gemeente  is een eervolle titel die aangeeft dat een gemeente bijzonder veel aandacht besteed aan Fairtrade. Van bedrijven tot het café om de hoek van school tot sportkantine, in de supermarkt en de kledingzaak. De Fairtrade Gemeente Campagne wil de vraag en het aanbod van fairtade producten vergroten. Op die manier wordt gewerkt aan duurzame armoedebestrijding.

Fairtrade staat voor eerlijke handel. Dat betekent dat producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs krijgen voor hun product. En dat de omstandigheden  waarin zij werken menswaardig zijn. Dus geen kinderarbeid. Geen extreem lange werkdagen. Met aandacht voor milieuvriendelijke productieprocessen, vermindering van energie, en verbeteren van afvalmanagement. Door een gecertificeerd Fairtrade product te kopen, draag je bij aan de vooruitgang van mensen die het een stuk minder goed hebben dan wij.

In Weststellingwerf is er draagvlak voor de principes van eerlijke handel. Dat is o.a. te merken aan de toename van diverse Fairtrade producten in de supermarkten, die jaarlijks geteld worden. Als we met z’n allen kiezen voor Fairtrade producten is dat  een verbetering van armoede elders en een schonere en eerlijkere wereld.

Lees hier de hele motie

GroenLinks stemt tegen megastal

In de raadsvergadering van oktober kwam een nieuwe stal voor een melkveehouder in Langelille aan de orde. Met het vergroten van het bouwblok naar 2,9 ha is voor GroenLinks de grens bereikt. Wij zijn geen voorstander van enorme schaalvergroting in de melkveehouderij, dat is niet de weg naar de toekomst. De gedachte groter is beter, is al lang achterhaald. Ook worden de kleinere melkveehouders weggeduwd door deze grootschalige ontwikkelingen. Daarom stemde GroenLinks tegen het voorstel van het college om toestemming te verlenen voor deze uitbreiding.

De omvang van het bouwblok (2,9 ha) stelt GroenLinks voor een dilemma, ondanks dat wordt voldaan aan de 8 criteria van de Nota  Uitgangspunten Agrarisch van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Het gaat hier om een forse nieuwe stal van ongeveer 38 bij 78 meter en geen uitbreiding van de huidige ligboxenstal. De oude stallen blijven ook bestaan. De bebouwing neemt dus enorm toe. Wij vinden dit te groot op deze locatie in het open veenlandschap in de buurt van natuurgebieden en waterrecreatie. Volgens de definitie in de Nota Uitgangspunten Agrarisch van het nieuwe Bestemmingsplan spreken we hier met in totaal 627 koeien, inclusief jongvee, over een megabedrijf.

Voor de toekomst  maakt de fractie van GroenLinks zich zorgen dat afschaffing van de melkquotering en de productierechten in 2015 leidt tot een groei van de veestapel en dat deze gepaard gaat met een toename van ongunstige effecten op de leefomgeving. Er zijn onvoldoende garanties dat die toename kan worden voorkomen met het huidige potentieel van overheidsregulering, technische maatregelen en marktwerking. Dit kan, ook in onze gemeente, een enorme groei van de agrarische bedrijven veroorzaken.

GroenLinks is voorstander van ontwikkelingen in de melkveehouderij die het proces verduurzamen en dierenwelzijn vergroten. Onze grens bij een bouwblok van ongeveer 2 ha geeft ook volop mogelijkheden van uitbreiding voor de meeste melkveebedrijven in onze gemeente. Wij zien meer mogelijkheden in het omschakelen naar vormen van kleinschaligere, wellicht zelfs ecologisch of  biologische bedrijfsvoering. Daarnaast wil GroenLinks verbreding in de bedrijfstak stimuleren, als het gaat om natuurbeheer, verkoop van streekproducten, recreatie, educatie en zorg, zoals ook in het coalitieakkoord is opgenomen.
In het coalitieakkoord voor deze raadsperiode is overeenstemming bereikt
om voor de melkveehouderij ruimte voor groei te creëren. Waar dat ruimtelijk verantwoord is, is ook GroenLinks akkoord gegaan met het vergroten van bebouwingsruimte binnen het bestemmingsplan op agrarische bouwblokken tot 1,5 ha en een wijzigingsbevoegdheid voor het College tot 2 ha. Wanneer een bouwblokaanvraag groter is dan 2 ha, wordt dit voorgelegd aan de raad.
Bij de behandeling in de raad van 12 november 2012, over de bouw van een andere melkveestal in Scherpenzeel voor 250 koeien op een bouwblok van 2.2 ha, heeft de fractie van GroenLinks wel ingestemd, maar ook aangegeven dat daarmee voor ons de grens van kleinschaligheid bereikt was. In de ruimtelijke onderbouwing van die aanvraag werd de voorgestelde ontwikkeling nog kleinschalig genoemd.
Wij hebben dan ook onze bedenkingen om een voorlopige verklaring af te geven en konden niet instemmen met het voorstel voor de bouw van een nieuwe stal in Langelille met een totaal  bouwblok van 2,9 ha.

Weststellingwerf verklaart zich schaliegasvrij

In de raadsvergadering van afgelopen maandag, 7 oktober, diende Gertrud van Leeuwen, namens de fractie van GroenLinks, een motie in om de gemeente Weststellingwerf schaliegasvrij te verklaren. Deze motie werd door een meerderheid aangenomen. In de aardbodem van een deel van de gemeente Weststellingwerf bevindt zich schaliegas. Al eerder heeft de fractie van GroenLinks in een raadsvergadering het College van B&W gevraagd naar haar standpunt inzake proefboringen naar schaliegas.

GroenLinks heeft zich toen uitgesproken hier geen voorstander van te zijn. Schaliegas winnen is niet nodig. De gemeente Weststellingwerf zet in op duurzame energie en daarom is deze manier van niet-duurzame energiewinning, ook niet passend binnen het gemeentelijk Klimaatbeleidsplan 2010-2020.

SchaliegasvrijHet kabinet kan ook kiezen voor echt schone en duurzame energie. Waarom zouden we nog langer vasthouden aan fossiele brandstoffen die we met steeds meer moeite uit de grond moeten persen? Met allerlei gevaren voor mens, milieu, natuur en landschap. Dus laat schaliegas rustig en veilig onder de grond zitten in Weststellingwerf. De motie werd door de raad, uitgezonderd het CDA en de VVD aangenomen.

Lees hier de hele motie

Ook tegen schaliegas? Teken de petitie van Milieudefensie

Gezocht: sterke en aansprekende GroenLinksers voor de gemeenteraad!

Op 19 maart 2014 kiest ook Weststellingwerf een niben jij ons nieuwe raadslideuwe gemeenteraad. GroenLinks heeft sinds 1994 onafgebroken deel uitgemaakt van de gemeenteraad van Weststellingwerf. Met drie raadsleden en één wethouder speelt GroenLinks ook thans een rol van betekenis in de plaatselijke politiek. Dat willen we graag voortzetten en versterken. GroenLinks wil daarom met een aansprekende en sterke lijst meedoen aan de raadsverkiezingen. Aansprekend, omdat we het belangrijk vinden dat de zorg voor mensen, voor de natuur, voor de dorpen en het buitengebied op herkenbare wijze het verschil blijft uitmaken in de Weststellingwerfse raad. Sterk, omdat de partij een reputatie heeft op te houden als het gaat om de kwaliteit van het raadswerk.

Als raadslid ben je zichtbaar en aanspreekbaar voor de inwoners van de gemeente, zorg je dat het geluid van GroenLinks in de gemeenteraad goed en met resultaat naar voren komt en onderhoud je contacten met de eigen politieke achterban.

Tegelijkertijd vergt het ook wel wat. Reken maar op een tijdsbesteding van 8 à 12 uur per week, vaak in de avonduren. Als sterke fractie, en dat moeten we absoluut zo houden, kunnen we de taken verdelen. Dat doen we op grond van ieders vaardigheden, kennis en interesse.

Onze profielwensen:

  • interesse hebben voor leven, wonen en werken in Weststellingwerf
  • informatie kunnen verzamelen zowel binnen als buiten de gemeente en die zelfstandig vertalen naar een oorspronkelijke, creatieve politieke visie
  • gevoel bezitten voor politieke verhoudingen en voor de haalbaarheid van politieke ideeën
  • er plezier in hebben om met fractiegenoten een team te vormen en bereid en in staat zijn tot samenwerking met raadsleden buiten de fractie
  • om kunnen gaan met kritiek, tegenslag en feedback
  • een visie kunnen uitdragen voor een breed publiek en de lokale media
  • het woord kunnen doen in de raad, standpunten uitleggen en verdedigen, anticiperen op reacties en kunnen debatteren
  • bereid zijn om kennis en vaardigheden uit te breiden door middel van bijscholing

Herken je jezelf hierin, dan ben je ons ideale schaap met 5 poten! Heb je maar 4 poten, laat je dan niet afschrikken; je zou een aanwinst voor de raad en GroenLinks kunnen zijn, dus stel je dan kandidaat. Dat kan tot uiterlijk 15 juli.

Wil je meer weten of wil je jezelf aanmelden als kandidaat? Stuur een berichtje naar kandidaten@groenlinksweststellingwerf.nl

Kandidatencommissie GroenLinks Weststellingwerf.
Willem Jongsma, Grieke Land, Seline Verbrugge

GroenLinks zoekt kandidaten voor Groen Lintje

Het is alweer tijd voor de lintjesregen. In het kader van Wereld Milieudag reikt GroenLinks Weststellingwerf, alweer voor de tweede keer, haar Groene Lintje uit. Dit is een onderscheiding die gaat naar mensen die zich op positieve wijze inzetten voor groen en milieu. Vorig jaar won Transition Town Duurzaam Weststellingwerf. Wie krijgt het Groene Lintje in 2013? GroenLinks is op zoek naar kandidaten.  Ken je iemand die zich uitzonderlijk inzet voor groen en milieu?
Stuur dan een mailtje naar groenlintje@groenlinksweststellingwerf.nl

Iedereen doet natuurlijk zijn best om energie- en water te besparen en zorgvuldig om te gaan met planten en dieren. Sommige mensen in onze gemeente doen meer: ze investeren in nieuwe technieken en hebben ongewone maatregelen genomen om in Weststellingwerf milieu en natuur te verbeteren. Voor hen is dit compliment bedoeld. GroenLinks maakt zich sterk voor een groenere gemeente en geeft graag een pluim aan anderen die dat ook belangrijk vinden.

Zo koos de jury vorig jaar uit alle aanmeldingen drie genomineerden die het verdienden om extra in het zonnetje gezet te worden. De genomineerden in 2012 waren: De Groene Brigade van de Breuningslaan Wolvega, de initiatiefgroep Transition Town Duurzaam Weststellingwerf en Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf. TTD Weststellingwerf kreeg het Groene Lintje 2012 omdat zij bewustwording en concrete activiteiten op gang brengt over een nieuwe andere kijk op de maatschappij, nu en in de toekomst.

Weet u iemand die een Groen Lintje verdient, dan hoort GroenLinks dit graag. Als u iemand nomineert, krijgt u uiteraard een uitnodiging voor de feestelijke uitreiking. Deze zal gaan plaatsvinden op een groene, passende locatie.

U kunt uw nominatie zenden aan groenlintje@groenlinksweststellingwerf.nl of naar het secretariaat van GroenLinks: Schipslootweg 1, 8487 GK Nijelamer. Graag voorzien van motivatie en voor 10 mei aanstaande.