Wie gaat het groene & linkse geluid in de gemeenteraad laten klinken?

Op 21 maart 2018 kiest ook Weststellingwerf een nieuwe gemeenteraad. GroenLinks heeft sinds 1994 onafgebroken deel uitgemaakt van de gemeenteraad van Weststellingwerf en speelt zo een rol van betekenis in de plaatselijke politiek. Dat willen we graag voortzetten en versterken.

Daarom wil GroenLinks Weststellingwerf in 2018 weer meedoen aan de raadsverkiezingen met een sterke lijst. We zijn op zoek naar mensen die het geluid van GroenLinks aansprekend en effectief in de gemeenteraad willen laten klinken. Mensen die de zorg voor de burgers, voor de natuur, voor de dorpen en het buitengebied op herkenbare wijze naar voren willen brengen in onze Weststellingwerfse raadsvergaderingen. Als het gaat om kwaliteit van het raadswerk hebben we een reputatie op te houden. Met een sterke fractie kan ons dat weer lukken door de taken te verdelen op grond van ieders vaardigheden, kennis en interesse.

Voor  kandidaat-raadsleden hebben we de volgende profielwensen:

 • onderschrijft de uitgangspunten van GroenLinks
 • is lid van GroenLinks, dan wel bereid dit op korte termijn te worden
 • heeft interesse voor leven, wonen en werken in Weststellingwerf
 • is zichtbaar en aanspreekbaar voor de inwoners van Weststellingwerf
 • is in staat informatie te verzamelen  zowel binnen als buiten de gemeente en die zelfstandig te vertalen naar een oorspronkelijke, creatieve, politieke visie
 • bezit gevoel voor politieke verhoudingen en voor de haalbaarheid van politieke ideeën
 • heeft er plezier in om met fractiegenoten een team te vormen en is bereid en in staat tot samenwerking met raadsleden buiten de fractie
 • kan omgaan met kritiek, tegenslag en feedback
 • kan een visie uitdragen voor een breed publiek en de lokale media
 • kan het woord doen in de raad, standpunten uitleggen en verdedigen, anticiperen op reacties en debatteren
 • is bereid om kennis en vaardigheden uit te breiden door middel van bijscholing
 • heeft energie en voldoende tijd (ong. 8 à 12 uur/ week, vaak in de avonduren) voor het raadswerk en daaraan gekoppelde activiteiten als werkbezoeken en partijactiviteiten
 • onderhoudt goede contacten met de eigen politieke achterban

Of je nou de perfecte match bent of een gewone burger die zich slechts in een paar van deze punten herkent maar wel enthousiasme voor het groene & linkse heeft, meld je aan! We zoeken immers mensen voor hoog en voor laag op de lijst.

Wil je je kandidaat stellen voor een plek(je) op de lijst of wil je meer weten? Stuur vóór 15 juli een berichtje naar kandidaten@groenlinksweststellingwerf.nl

GroenLinks tegen bouw paardenbak

GroenLinks heeft gewikt en gewogen en is ter plekke gaan kijken naar het verzoek voor de   bouw van een paardenrijbak met overkapping aan de Sportlaan in Wolvega. De locatie ligt precies op de grens bebouwde kom en buitengebied. In de commissievergadering spreken we onze twijfels uit. Ook zochten we naar oplossingen. In hoeverre kan het gebouw 3 meter lager worden? Zijn er mogelijkheden in de toekomstige omgevingswet? Kan de dakconstructie transparant zijn? Uiteindelijk gaan we mee met het collegebesluit om geen medewerking te verlenen. Het verzoek gaat tegen het beleid buitengebied in. GroenLinks is voorstander om het buitengebied extra te beschermen en verstening van het buitengebied tegen te gaan. Ook al was hier de mogelijkheid om de paardenbak landschappelijk in te passen. We vinden het belangrijk het open landschap te versterken en te behouden.

GroenLinks kritisch over opzet bomenbeleidsplan

GroenLinks heeft al vaker gepleit voor de noodzaak van een gemeentelijke bomenbeleidsplan waarin beschreven staat hoe bomen optimaal kunnen worden ingezet en beschermd. Maar waarin ook de zeggenschap van bewoners geregeld is en het beheersen van boomziektes- en plagen. Verder is van belang bij herstructurering van een weg of gebied, bewust te kiezen voor uitsluitend inheemse bomen. En om biodiversiteit te bevorderen ook te kiezen voor gevarieerde bomen en struiken.

GroenLinks onderschrijft een aantal punten in het bomenbeleidsplan 2017-2027:
1 Een duurzaam bomenbestand door meer diversiteit in boomsoorten waardoor bomen minder kwetsbaar zijn voor ziekten en plagen.
2 Bij de boomkeuze wordt rekening gehouden met cultuurhistorie van ons landschap.
3 De omschreven acties en projecten voor de komende jaren uitvoeren in nauwe samenwerking met bewoners.
4 Het afwegingskader over het wel of niet mogen kappen en de spelregels voor herplanting.

GroenLinks heeft een aantal  kritische opmerkingen die gaan voornamelijk over de opbouw en de presentatie van het document. Kijk naar de inhoudsopgave en we missen een belangrijk beleidsuitgangspunt, zoals het realiseren van onze klimaatdoelstellingen, waarbij het uitvoeren van bomenbeleid en het versterken van de biodiversiteit belangrijke activiteiten zijn. GroenLinks wil twee beleidsuitgangspunten toevoegen aan het bomenbeleidsplan.  Namelijk het realiseren van onze klimaatdoelstellingen. In bijlage 4 ‘’Uitvoeringsplannen voor de toekomst” staan voorbeelden genoemd zoals de te realiseren groenstructuren in wijken en industrieterreinen, groene schoolpleinen, het tegengaan van verstening in particuliere tuinen: actie Steenbreek. Het andere beleidsuitgangspunt is het bevorderen van Welzijn en Gezondheid. Aan het einde van het debat in de raad, besluit het college het bomenbeleidsplan terug te nemen en aan te passen alvorens het door de raad te laten vaststellen.

GroenLinks bezorgd over uitbreiding Vliegveld Lelystad

Vanaf 2019 zullen duizenden vliegtuigen over grote delen van Overijssel vliegen. De hele gemeente Steenwijkerland, inclusief Nationaal Park Weerribben-Wieden en meerdere delen van Overijssel worden in het hart getroffen. De gemeente Weststellingwerf zijdelinks.

Het geluid van vliegtuigen gaat niet verticaal omlaag maar verspreid zich in verticale cirkels, met het vliegtuig als middelpunt en dus ook links en rechts van het aanvliegende vliegtuig. Dit betekent dat men 3 km links en 3 km rechts van de vliegroute ook geluidsoverlast zal ondervinden. Het is dus goed mogelijk dat Scherpenzeel dit ook gaat merken. De bevolking in onze buurtgemeente Steenwijkerland vreest voor de gevolgen van de vliegroutes voor de veiligheid, gezondheid, het milieu en de natuur. Plaatselijk Belang Ossenzijl heeft hierover haar inwoners inmiddels geïnformeerd.

GroenLinks maakt zich zorgen over de consequenties van deze vliegroutes voor de inwoners van Weststellingwerf en voor het milieu en de geluidsoverlast in het natuurgebied Rottige Meente.

GroenLinks stelt tijdens het vragenkwartier de volgende vragen:
1 Is het college op de hoogte van deze ontwikkeling m.b.t. Vliegveld Lelystad? Antwoord: Nee niet officieel en onvoldoende op de hoogte.
2 Zo ja, als het college hiervan op de hoogte is, kunt u ons hierover informeren? Antwoord n.v.t.
3 Als het college hier niet over is ingelicht, kunt u dit dan verder onderzoeken, wat dit voor onze gemeente betekent? Antwoord Ja, het college zal deze vraag schriftelijk beantwoorden.

GroenLinks actief tijdens NLDoet

GroenLinks Weststellingwerf deed voor het 6de jaar mee met de Nationale Vrijwilligersactie NLDoet van het Oranjefonds op zaterdag 11 maart. Dit jaar is gekozen voor het openluchttheater Het Darreltien in Ter Idzard. De zitbanken zijn vervangen door duurzame planken van gerecycled plastic. Tevens is het onkruid verwijderd en alles weer netjes schoon geveegd. In het openluchttheater worden in de zomermaanden op kleine schaal voorstellingen gegeven met muziek en verhalen.

Samen met andere vrijwilligers van het dorpshuis de Bult en bewoners uit het dorp staken leden van GroenLinks de handen uit de mouwen en lieten hun sociale hart spreken. GroenLinks is een partij met sociale en groene idealen. NLDoet is een manier om die betrokkenheid concreet zichtbaar te maken. Vrijwilligerswerk is een belangrijke motor in onze samenleving. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. GroenLinks Weststellingwerf wil dit deze dag dan ook letterlijk ondersteunen.

1

2