GroenLinks wil vervolgtraject Nederlandse taal voor nieuwkomers

Het meedoen in de samenleving is voor iedereen belangrijk, ook voor onze nieuwe bewoners in Weststellingwerf die een verblijfsvergunning in Nederland hebben gekregen. Ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal is hierbij onontbeerlijk. Maar ook na de periode van inburgering is dat voor velen die laag geletterd zijn noodzakelijk voor het vinden van een stageplaats, vrijwilligerswerk of betaald werk. Taal is ook een belangrijk hulpmiddel voor het ontdekken wat de mogelijkheden, wensen en kwaliteiten van nieuwkomers zijn voor onze samenleving.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 diende GroenLinks hiervoor een motie in. De fractie stelde voor dit vervolgtraject onderdeel te laten zijn van het Impulsprogramma Participatie en Gezondheid Vergunninghouders. Na het debat over de motie besloot de fractie deze aan te houden nadat de raad voorlichting krijgt in een werkvergadering over het impulsprogramma.

Reactie GroenLinks op Jaarrekening 2016

GroenLinks onderschrijft de speerpunten voor het gevoerde beleid in 2016. Dit waren:

  1. Verbeteren schuldpositie (schuldratio is nu 78%) , versterken weerstandsvermogen (hoogte van de reserve voldoende)
  2. Stabiele lastendruk voor inwoners en ondernemers
  3. Een goed functionerend sociaal domein
  4. Financiële ruimte om te investeren.

In het onderzoek ’’MKB vriendelijkste gemeente’’  staat Weststellingwerf in Friesland op plaats 23. Heel goed dat het college deze uitslag samen met de ondernemers gaat onderzoeken. GroenLinks wil hier graag van op de hoogte blijven. Ondernemers zijn een belangrijke motor in onze samenleving.

De gemeente is samen met de schoolbesturen verantwoordelijk voor passend onderwijs. Dan bevreemd het ons dat de gemeente nog steeds geen cijfers beschikbaar heeft hoeveel leerlingen hiervan gebruik hebben gemaakt in 2016. De wethouder zegt ons toe dat hij hierover in gesprek gaat met de schoolbesturen.

Er zijn 107 statushouders gehuisvest in 2016 in onze gemeente. Ondersteuning door Timpaan aan de vrijwilligers die begeleiding geven zou een jaar langer dienen te gebeuren. Veel statushouders zijn laagopgeleid en niet gealfabetiseerd, schrijft het college in het jaarverslag, dit is een van de redenen dat begeleiding veelal langer nodig is dan een jaar.

Stichting Leergeld heeft aan 284 kinderen vergoedingen verstrekt om mee te kunnen doen aan maatschappelijke, sportieve of culturele activiteiten. GroenLinks vindt aandacht voor kinderen in het kader van armoedebeleid heel belangrijk en hoopt dat in 2017 nog meer kinderen bereikt worden die deze voorzieningen nodig hebben.

Over de inhoudelijke en financiële verantwoording 2016 geeft GroenLinks een compliment voor de duidelijke en heldere beschrijving daarvan.
De rechtmatigheidsverklaring van de account is een oordeel met beperking op het sociaal domein, vanwege onvolledigheid van de gegevens over het sociaal domein. Daarbij is de gemeente afhankelijk van zorgaanbieders die hun facturen en gegevens niet op tijd op orde hebben. Dit vinden we zeer zorgelijk en willen dan ook dat de wethouder hierover met de zorgaanbieders in gesprek gaat om verbetering voor de komende jaren.

Kringloopwinkel Wolvega onvangt Groen Lintje

In het kader van Wereld Milieudag reikte Gertrud van Leeuwen namens GroenLinks Weststellingwerf het Groene Lintje 2016 uit aan Astrid Holterman van de Kringloopwinkel Wolvega. Deze feestelijke onderscheiding vond plaats bij de winnaar van vorig jaar, de biologische melkveehouderij en kaasmakerij van de familie Langelaan in Blesdijke, op 10 juni, onder muzikale begeleiding van BosFolk.

Namens de jury citeerde Gertrud van Leeuwen uit het juryrapport.“ Hun streven is om gebruikte goederen een nieuw leven te geven waardoor het milieu niet onnodig wordt belast. Kringloopwinkel Wolvega vindt het belangrijk om sociaal maatschappelijk te ondernemen. Daarom bieden zij binnen hun bedrijf de mogelijkheid om mensen weer een doel te laten hebben in een leerzame en leuke omgeving. Op deze manier wil de kringloopwinkel haar steentje bijdragen aan het terugbrengen van mensen op de arbeidsmarkt. De jury spreekt grote waardering uit voor de familie Boels die 4 jaar geleden deze kringloopwinkel zijn begonnen waar mensen uit alle lagen van de bevolking spullen kunnen halen en brengen. De spullen zijn overzichtelijk geordend, betaalbaar, schoon en van goede kwaliteit. Door de aangename sfeer in de winkel, waarin ook een toilet aanwezig is en waar de koffie klaar staat, is de toegang laagdrempelig. Onder andere voor nieuwkomers met een verblijfsstatus in onze gemeente is deze winkel vaak de redding. De samenwerking in de buurt met een dagbesteding voor gehandicapten is een prachtig voorbeeld van maatschappelijk betrokken ondernemen.

De familie Boels verdient het Groene Lintje 2017 omdat zij vol passie, op een bijzondere wijze alle aspecten van duurzaamheid en integratie met elkaar verbindt. De jury prijst het werk in deze kringloopwinkel als een voorbeeld van lokale betrokkenheid en gastvrijheid. Groen, sociaal en verantwoord maatschappelijk ondernemen en duurzaam handelen voor een betere wereld.

Uit de inzendingen koos de jury drie genomineerden die in het zonnetje werden gezet. De andere twee genomineerden waren: Agriton uit Noordwolde,leverancier en producent van natuurlijke producten voor de agrarische sector en beeldend kunstenaar Sigrid Hamelink van het  Batavushuisje in Nijeholtwolde.

‘’Agriton is al 25 jaar een zeer gewaardeerde onderneming in de agrarische sector en directe omgeving, maar wellicht minder bekend bij het niet-agrarische publiek. Agriton is vooruitstrevend en vernieuwend in vele opzichten ten aanzien van de kringloop bodem-plant-dier-mest, die organisch met elkaar verbonden zijn. Grote waardering heeft de jury over het doorzettingsvermogen van Agriton. Al vele jaren is zij een roepende in de woestijn en toch gelooft Agriton in een toekomst van een volhoudbare land- en tuinbouwsector. De jury is van mening dat als medewerkers van Agriton dit met zoveel passie doen, zij een enorme bijdrage leveren aan een duurzame wereld.”

‘’De jury spreekt haar lof uit over de wijze waarop Sigrid Hamelink het kunstenaarschap al vele jaren, sinds haar afstuderen, uitoefent. Haar beeldhouwwerken komen heel mooi tot hun recht midden in de natuur. Het bevorderen van biodiversiteit en het hergebruik van afval lopen als een rode draad door haar installatieprojecten en kunsteducatielessen voor kinderen. Haar werk is een prachtig voorbeeld van duurzame en sociale activiteiten voor een betere wereld nu en voor toekomstige generaties. Bovendien houdt Sigrid de beeldende kunst (in haar Atelier in het voormalige Batavushuisje) op het platteland levend.’’

GroenLinks Weststellingwerf reikt jaarlijks het Groene Lintje uit aan particulieren, maatschappelijke organisaties en bedrijven die zich inzetten voor natuur en milieu. GroenLinks maakt zich sterk voor een groenere gemeente en geeft graag een pluim aan diegenen die dat ook belangrijk vinden.

Groen Lintje 2017

Genomineerden Groene Lintje 2017 zijn bekend

GroenLinks Weststellingwerf reikt in het kader van Wereld Milieu dag op 10 juni a.s. het Groene Lintje 2017 uit. Dit is een onderscheiding voor mensen of organisaties die zich inzetten voor natuur en milieu. GroenLinks maakt zich sterk voor een groenere gemeente en geeft graag een pluim aan anderen die dat ook belangrijk vinden.

Zo kreeg vorig jaar biologische melkveehouderij & kaasmakerij Langelaan in Blesdijke het Groene Lintje 2016. Voor 2017 maken opnieuw drie genomineerden kans op het Groene Lintje. Op zaterdag 10 juni wordt het Groene Lintje voor de zesde keer uitgereikt in Weststellingwerf. Eind april deed GroenLinks een oproep aan inwoners van Weststellingwerf om kandidaten aan te dragen voor het Groene Lintje 2017. De jury, waarin ook de winnaar van vorig jaar, koos uit deze aanmeldingen drie genomineerden die het verdienen om extra in het zonnetje gezet te worden.

De genomineerden zijn:Bedrijf Agriton in Noordwolde, Kringloopwinkel Binnenbaan Wolvega en Beeldend Kunstenaar Sigrid Hamelink uit Nijeholtwolde. Alle genomineerden zijn uitgenodigd voor de uitreiking, waarbij één winnaar het Groene Lintje 2017 zal ontvangen. Belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.

  • Tijdstip: Zaterdag 10 juni 2017
  • Locatie: Biologische Melkveehouderij & Kaasmakerij Langelaan Markerweg 138    Blesdijke
  • Programma: Ontvangst 16:00 uur

Onder muzikale begeleiding van BosFolk zal om ongeveer 16.30 uur de uitreiking van het Groene Lintje 2017 plaatsvinden. Daarna is er ook nog gelegenheid elkaar te ontmoeten en te luisteren naar de muziek en een rondleiding te krijgen op de boerderij.

GroenLinks niet blij met uitvoering armoedebeleid

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het armoedebeleid. Op initiatief van GroenLinks is in 2012 gemeentelijk armoedebeleid ontwikkeld. Aanleiding voor de fractie toen was dat ouders met kinderen in de bijstand, kunnen vervallen in armoede. Dat speelt des te meer als mensen om uiteenlopende redenen geen gebruik maken van gemeentelijke subsidieregelingen en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Helaas gaat het daarbij om een relatief grote groep mensen. Belangrijkste reden is dat mensen niet op de hoogte zijn van deze mogelijkheden. Maar het gaat niet alleen om mensen in de bijstand. Ook onder werkenden, eenoudergezinnen met kinderen, chronisch zieken en ouderen is armoede een veel voorkomend probleem. Aldus onze redenen uit 2012 waarom armoedebeleid noodzakelijk was.

GroenLinks is teleurgesteld over de bereikte resultaten tot nu toe, zoals blijkt uit het rekenkameronderzoek. In de commissievergadering heeft GroenLinks verschillende vragen hierover gesteld. In de raadsvergadering zijn we akkoord gegaan met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Zij stelt het college voor om een gedegen analyse te maken van de armoedeproblematiek en te zorgen voor een beter bereik van de verschillende regelingen. Ook wordt aanbevolen te zorgen voor rechtszekerheid bij schuldhulpverlening en  een preventieplan te maken. Gelukkig heeft de Stichting Leergeld kinderen vergoedingen verstrekt om mee te kunnen doen aan maatschappelijke, sportieve of culturele activiteiten. GroenLinks vindt het heel belangrijk dat kinderen voor hun ontwikkeling kunnen participeren en meedoen.